ØRENDE FOR­SPRING? Så­dan går det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VUR­DE­RING To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ sporten. dk

ONS­DAG 9. SEP­TEM­BER 2015

Hvad kan Rod­ri­gu­ez, Aru og Du­moulin på en­kelt­star­ten, og hvem lig­ger num­mer ét ef­ter eta­pen?

BT har bedt Eu­rosports cy­kel­eks­pert Tho­mas Bay vur­de­re de tre fa­vo­rit­ter i top­pen af stil­lin­gen i Vu­el­ta a Es­paña in­den den vig­ti­ge en­kelt­start

Jo­aquim Rod­ri­gu­ez ( Ka­tusha):

Han er en no­to­risk dår­lig en­kelt­start­s­ryt­ter og har tabt fle­re Grand Tours på grund af en­kelt­start. Men det er lyk­ke­des ham at få kørt nog­le ud­mær­ke­de en­kelt­star­ter, og en ting, det ta­ler for ham i for­hold til hans præ­sta­tion i mor­gen ( i dag, red.) må væ­re, at det må­ske er hans sid­ste chan­ce for at få en sejr i en Grand Tour. Det må gø­re ham ek­stra mo­ti­ve­ret.

Sand­syn­lig­hed for før­ste­plads ef­ter en­kelt­star­ten:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.