Brøndby jag­ter fort­sat Ro­dolph Austin

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­STÆRK­NING PÅ VEJ Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Trans­fer­vin­du­et er smæk­ket i, men Brøndby ar­bej­der sta­dig på at for­stær­ke trup­pen.

Det er næ­sten en må­ned si­den, at BT som de før­ste kun­ne for­tæl­le om di­a­lo­gen mel­lem Brøndby og den ja­mai­can­ske midt­ba­ne­s­li­der Ro­dolph Austin. Men si­den da er lange for­hand­lin­ger ik­ke ud­mun­det i no­get kon­kret, og ved trans­fer­vin­du­ets luk­ning var mel­din­gen fra Brøndby, at man var til­freds med sin nu­væ­ren­de trup.

BT kan dog nu for­tæl­le, at Brøndby he­le ti­den har ar­bej­det in­ten­sivt på at til­knyt­te Ro­dolph Austin til trup­pen. I øje­blik­ket er der sta­dig tæt di­a­log mel­lem par­ter­ne, men der er end­nu en­kel­te ting, der skil­ler par­ter­ne ad i for­hold til en kon­kret aft ale.

Et af pro­ble­mer­ne har væ­ret Austins visum. Da Ja­mai­ca ik­ke har en dansk am­bas­sa­de, har midt­ba­ne­spil­le­ren væ­ret nødsa­get til at ta­ge til den dan­ske am­bas­sa­de i Me­xi­co for at få løst pro­ble­met. Det skri­ver det ja­mai­can­ske me­die Ob­ser­ver, og det er des­u­den no­get, BT har få­et be- kræft et via eg­ne kil­der.

Austin spil­le­de lør­dag land­skamp for Ja­mai­ca, der tab­te 2- 3 til Ni­ca­ragua, men han var ik­ke med i trup­pen til re­tur­kam­pen nat­ten til i dag.

Der­for kan Brøndby væ­re yderst tæt på en ny midt­ba­ne­for­stærk­ning.

Ja­mai­cas Ro­dolph Austin kan me­get vel sta­dig en­de i Brøndby. I hvert fald ar­bej­der su­per­liga­klub­ben iføl­ge BTs op­lys­nin­ger sta­dig på at til­knyt­te ham. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.