Bo­ris Beck­er ra­ser over Ro­ger Fe­de­rers nye tri­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UFINT Da­ni­el Hay­man sporten@ sporten. dk Fo­to: EPA

To­bi­as Tho­ma­sen In­den sej­ren mod ver­dens num­mer tre, An­dy Mur­ray, var 29- åri­ge Kevin An­der­son al­drig kom­met vi­de­re end til fj er­de run­de ved en Grand Slam- tur­ne­ring - til trods for syv for­søg. Nu står han i kvart­fi na­len i US Open.

Skal man tro den over to me­ter hø­je syd­afri­ka­ner, der i kam­pen mod An­dy Mur­ray la­ve­de 25 ser­ve­es­ser, fort­sæt­ter han op­tu­ren på ver­dens­rang­li­sten og ind i top fem.

» Top 10 har væ­ret en livslang drøm for mig. Jeg fø­ler, jeg nær­mer mig. Selv top fem. Jeg tror ul­ti­ma­tivt, det er der, jeg vil væ­re, « si­ger Kevin An­der­son iføl­ge bri­ti­ske Daily Mail.

Eft er man­da­gens chok­sejr over An­dy Mur­ray, er Kevin An­der­son pla­ce­ret på en 14. plads på ver­dens­rang­li­sten, og der er et styk­ke op til fem­te­plad­sen, som li­ge nu er besat af net­op kvart­fi na­lemod­stan­de­ren Stan Wawrinka.

» Der er åben­lyst en mas­se ten­nis og sej­re på vej­en der­til. Men jeg fø-

Ro­ger Fe­de­rer fort­sæt­ter med at im­po­ne­re ten­nis­ver­de­nen. Men den 34- åri­ge schweizer har gjort sig upo­pu­lær hos en af spor­tens gam­le dren­ge. Et nyt, sær­ligt tri­ck har nem­lig få­et Bo­ris Beck­er helt op i det rø­de felt.

Fe­de­rer har ud­vik­let en spe­ci­el re­tur­ne­ring, der går ud på at lø­be frem i ba­nen på mod­stan­de­rens an­den­serv. Der­med mod­ta­ger Fe­de­rer bol­den hur­tigt og sen­der en blød halv­fl ug­ter tilbage ler, jeg helt sik­kert har haft en god pe­ri­o­de, og jeg gi­ver mig selv de bed­ste mu­lig­he­der for at kom­me der­til, « si­ger han til sam­me me­die.

Vej­en til sam­let sejr i US Open og fl ere po­int til ver­dens­rang­li­sten for Kevin An­der­son kræ­ver en sejr over stær­ke Stan Wawrinka fra Schweiz i kvart­fi na­len i aft en.

Kevin An­der­son kan dog glæ­de sig over, at han ved, hvor­dan han skal slå sin kvart­fi na­lemod­stan­der, in­den det i dag går løs på Art­hur As­he Sta­di­um i Flus­hing Me­a­dows, New York. Det er nem­lig ble­vet til syd­afri­kansk sejr i de se­ne­ste fi re op­gør mel­lem de to. over net­tet. Et frisk og let­te­re pro­vo­ke­ren­de slag.

Beck­er, der er træ­ner for ri­va­len Novak Djoko­vic, er be­stemt ik­ke be­gej­stret for sla­get. Var det sket i hans tid, var Fe­de­rer de­ci­de­ret ble­vet skudt ned af ser­ve­ren.

» Min ge­ne­ra­tion vil­le ha­ve ramt ham med ser­ven før­ste gang. Hvis han hav­de spil­let så­dan mod McEn­roe, Lendl og Con­nors el­ler mig selv, vil­le vi ha­ve sagt: ’ Ro­ger, ær­lig talt, du spil­ler godt, men nu skal du få.’ I min ge­ne­ra­tion vil­le man ik­ke ha­ve fun­det sig i de ting, der fo­re­går nu, det er helt sik­kert, « ra­ser ty­ske Bo­ris Beck­er til Sky Sports.

Stra­te­gi­en, som er ble­vet døbt SABR ( Sne­ak At­ta­ck by Ro­ger), prak­ti­se­re­de Fe­de­rer før­ste gang i Cin­cin­na­ti i au­gust. Her gik det blandt an­dre ud over Djoko­vic.

Fe­de­rer har for­talt, at han op­fandt sin fræk­ke re­tur­ne­ring ved et til­fæl­de. Han var pla­get af jet­lag og vil­le ba­re ha­ve da­gens træ­ning over­stå­et. Han be­slut­te­de sig for at gå frem på ser­ven for at gø­re po­in­te­ne kor­te­re.

Si­den har hans træ­ner Se­ve­rin Lut­hi over­talt ham til og­så at prø­ve det i kam­pe­ne. Og det har alt­så ud­løst en hel del bil­li­ge po­int - og nu og­så et par kri­ti­ske ord fra Bo­ris Beck­er.

Den schweizi­ske gent­le­man med sni­ger- an­gre­bet skal i nat i kvart­fi na­len af US Open op mod fran­ske Ri­chard Gasquet, se­e­det 12.

to­th@ sporten. dk

Bo­ris Beck­er er ik­ke til­freds med Ro­ger Fe­de­rers nye tri­ck på ten­nis­ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.