To- me­ter- mand smadre­de Mur­ray ud af US Open

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SE­E­DET EXIT Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

End­nu en af ten­nis­spor­tens stør­ste stjer­ner gen­nem de se­ne­ste man­ge år er rø­get ud af årets sid­ste Grand Slam- tur­ne­ring i uti­de. An­dy Mur­ray tab­te sin kamp i fj er­de run­de, hvor 15. se­e­de­de Kevin An­der­son be­sej­re­de skot­ten 7- 6, 6- 3, 6- 7, 7- 6 i en kamp, der va­re­de fi re ti­mer og 18 mi­nut­ter.

Det er før­ste gang si­den 2010, at den 28- åri­ge skot­te, der vandt US Open i 2012, ry­ger så tid­ligt ud i en Grand Slam­tur­ne­ring.

Den 2,01 me­ter hø­je Kevin An­der­son le­ve­de i høj grad af sin stær­ke serv. Så­le­des fi k han un­der­vejs i den lange kamp smæk­ket ik­ke fær­re end 25 ser­ve­es­ser af­sted. I kvart­fi na­len mø­der An­der­son nu schweize­ren Sta­nislas Wawrinka.

Un­der­vejs smadre­de en ty­de­ligt på­vir­ket Mur­ray sin ketsjer, hvor­eft er han i øv­rigt gav den til en til­sku­er. Si­den kæm­pe­de bri­ten sig tilbage i tred­je sæt, men An­der­son holdt fast og vandt tie­bre­a­ken i det fj er­de sæt, der af­gjor­de kam­pen.

I de se­ne­ste 18 Grand Slam- tur­ne­rin­ger, som han har spil­let, har An­dy Mur­ray som mini­mum spil­let sig frem til kvart­fi na­ler­ne. Tid­li­ge­re i år har han væ­ret i fi na­len i Au­stra­li­an Open og i se­mi­fi na­len i bå­de French Open og Wim­b­ledon.

» Det er selv­føl­ge­lig no­get, der er ær­ger­ligt at mi­ste. Der er lagt man­ge års ar­bej­de i at op­nå den slags sta­bi­li­tet, « sag­de An­dy Mur­ray iføl­ge us­o­pen. org.

Den bed­ste tie­bre­ak

Men Mur­ray var i høj grad selv skyld i, at An­der­son slog ham. Så­le­des ud­nyt­te­de han kun tre ud af 11 bre­ak­bol­de, og alt for oft e slog han ik­ke bol­den langt nok ned i ba­nen og gav i ste­det syd­afri­ka­ne­ren mu­lig­hed for at gå frem og slå re­ne vin­de­re på Mur­rays re­tur­ne­rin­ger.

» Jeg holdt ba­re fast og spil­le­de nok en af de bed­ste kam­pe i mit liv. Han var der he­le ti­den. Så­dan en fi gh­ter, så­dan en fan­ta­stisk spil­ler. Jeg ser­ve­de selv­føl­ge­lig rig­tigt godt. Jeg kun­ne ik­ke ha­ve øn­sket mig en bed­re ( af­gø­ren­de, red.) tie­bre­ak. At slå en spil­ler som An­dy fø­les så fan­ta­stisk. Nu skal jeg ba­re gø­re det igen, « jub­le­de Kevin An­der­son eft er sin me­ri­te­ren­de sejr iføl­ge the­gu­ar­di­an. com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.