’ RIN­GE KUN AT FÅ UAF­GJORT’ ’’

Kri­sti­na Kri­sti­an­sen var ik­ke til­freds med po­int­de­lin­gen mel­lem Ny­kø­bing Fal­ster og Sil­ke­borg- Vo­el i aft es

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kri­sti­na Kri­sti­an­sen

Det er rin­ge kun at få uaf­gjort, når man har chan­cen for at vin­de

BOXER DA­ME­LIGA­EN bold, da hol­det i går spil­le­de sin før­ste kamp i Boxer Da­me­liga­en.

Men først brænd­te play­ma­ke­ren et straff ekast ved stil­lin­gen 29- 28, og på det sid­ste an­greb skød hun på over­lig­ge­ren, så­le­des at Sil­ke­borgVo­el fi k det ene po­int med hjem.

» Det er rin­ge kun at få uaf­gjort, når man har chan­cen for at vin­de. Jeg er ut­ro­ligt ir­ri­te­ret på mig selv. Det kan godt væ­re, vi bur­de væ­re gla­de for et po­int, men jeg kan ba­re ik­ke væ­re glad li­ge nu, « sag­de Kri­sti­na Kri­sti­an­sen eft er kam­pen til TV2 Sport.

Øko­no­mi­ske mus­k­ler

Ny­kø­bing Fal­ster er to gan­ge i træk ryk­ket ud af Boxer Da­me­liga­en, men beg­ge gan­ge er fal­strin­ger­ne ble­vet red­det af, at an­dre hold har truk­ket sig. Nu har klub­ben få­et til­ført øko­no­mi­ske mus­k­ler, og det er der­for, Kri­sti­na Kri­sti­an­sen er skif- tet fra Team Tvis Holste­bro, li­ge­som streg­spil­le­ren Met­te Grav­holt er kom­met til fra Vi­borg HK.

I sid­ste uge tab­te Ny­kø­bing Fal­ster Hånd­bold til net­op Sil­ke­borg- Vo­el i po­kal­tur­ne­rin­gen, og i kam­pens start ty­de­de alt på, at hjem­me­hol­det var på vej til sit ne­der­lag num­mer 41 ud af 45 mu­li­ge i liga­en, når man tæl­ler de se­ne­ste to sæ­so­ner med.

Midtjy­der­ne før­te 16- 10, men det lyk­ke­des for Ny­kø­bing Fal­ster Hånd- bold at sco­re fi re mål på stri­be in­den pau­sen, og eft er pau­sen kom NFH end­da for­an 18- 16. Fø­rin­gen holdt vær­ter­ne fast i det me­ste af an­den halv­leg, in­den Sil­ke­borg- Vo­el til sidst al­li­ge­vel fi k det ene po­int.

» Vi star­ter godt, men så går vi i stå. De­res må­l­mand står godt, og det bli­ver en lang kamp for os. Jeg er til­freds med det ene po­int, « sag­de gæ­ster­nes play­ma­ker, So­fi e Bæk Andersen eft er kam­pen.

Gårs­da­gens an­den kamp mel­lem Randers HK og Team Es­b­jerg end­te og­så 29- 29.

Es­b­jerg før­te el­lers 29- 25, men hjem­me­hol­det sat­te en slut­spurt ind, og Ca­mil­la Dal­by ud­lig­ne­de på straf­fe­kast tre se­kun­der før tid.

» Al­le ta­ler om, at Es­b­jerg er guld­fa­vo­rit­ter, så det her fø­les som en sejr, « jub­le­de den hårdt­sky­den­de skyt­te bag­eft er.

Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, der her ses ( th.) un­der en kamp for det dan­ske lands­hold, var sur på sig selv ef­ter Ny­kø­bing Fal­ster Hånd­bolds uaf­gjor­te kamp mod Sil­ke­borg- Vo­el. Til ven­stre ses i øv­rigt Met­te Grav­holt, som og­så er skif­tet til fal­strin­ger­ne in­den den­ne sæ­son. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.