Bolt drop­per Di­a­mond League

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SÆ­SO­NEN ER SLUT Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk Usain Bolt. Fo­to: AFP

Usain Bolt har be­slut­tet at si­ge nej tak til sæ­so­nens sid­ste Di­a­mond League- stæv­ne, som af­vik­les i Bruxel­les på fre­dag. Han hol­der i ste­det fe­rie, in­den jag­ten på et nyt sæt OL- guld­me­dal­jer be­gyn­der.

Han kom, han så, han sej­re­de. Og så tog Usain Bolt hjem til Ja­mai­ca for at smæk­ke de lange ben op og slap­pe af. Bolt vandt VM- guld på bå­de 100 me­ter, 200 me­ter og 4x100 me­ter­sta­fet­ten, og så be­slut­te­de han, at sæ­so­nen var for­bi.

Bolt skul­le el­lers ha­ve lø­bet 200 me­ter ved fre­da­gens af­slut­ten­de Di­a­mond League- stæv­ne i Bruxel­les, men nu har han æn­dret me­ning. Og det har har han for­talt si­ne man­ge ven­ner og føl­ge­re på Fa­ce­book:

» Eft er spæn­din­gen i lø­bet af de se­ne­ste par uger ved VM i Bei­jing har jeg be­slut­tet ik­ke at kon­kur­re­re me­re i 2015. Jeg tæn­ker al­le­re­de på næ­ste år og OL i Rio, hvor jeg vil for­sø­ge at for­sva­re mi­ne tit­ler på 100 m, 200 m og 4x100 m. Jeg vil ny­de en kort pau­se fra træ­nin­gen og la­de op igen, in­den jeg ven­der tilbage til træ­nin­gen i næ­ste må­ned. «

» Jeg har kon­kur­re­ret i Bruxel­les man­ge gan­ge i de for­løb­ne år, og det har al­tid væ­ret et af de bed­ste stæv­ner i ka­len­de­ren. Ba­nen er hur­tig, og der er al­tid et fyldt sta­dion. Jeg så frem til at lø­be der i år, men jeg er glad for at af­slut­te sæ­so­nen uden ska­der og at væ­re klar til 2016, « skri­ver Bolt på sin Fa­ce­book- si­de.

I Bolts fra­vær er det op til den om­dis­ku­te­re­de VM- sølvvin­der Justin Gat­lin at ka­ste stjer­neg­lans over sprint­di­stan­cer­ne ved Me­mo­ri­al Van Dam­me, som stæv­net i Bruxel­les hed­der.

Ame­ri­ka­ne­ren står på den fo­re­lø­bi­ge start­lis­te på 100 me­ter, men iføl­ge NBC for­ven­tes Gat­lin, der med 9,74 har lø­bet årets hur­tig­ste tid, og­så at stille op på den dob­bel­te di­stan­ce i Bolts fra­vær.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.