Brø­let GRÆN­SE- KA­OS

Ka­o­ti­ske til­stan­de ved den dan­ske græn­se i går, hvor hund­red­vis af fl ygt­nin­ge an­kom med tog fra Tys­kland

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE

’ Vi vil til Sve­ri­ge. Vi vil til Sve­ri­ge. Lad os gå. Lad os gå.’

Så­dan lød den takt­fa­ste bøn, som børn, kvin­der og mænd i går råb­te i kor på tog­sta­tio­nen i Pad­borg. Bud­ska­bet fra de cir­ka hund­re­de fl ygt­nin­ge var klart. De vil ik­ke væ­re i Dan­mark, men øn­sker at rej­se til Sve­ri­ge, hvor de hå­ber på at op­nå asyl.

» No Den­mark, No Den­mark. Swe­den, Swe­den, « lød det fra en irakisk far, da han fl an­ke­ret af uni­for­me­re­de po­li­ti­be­tjen­te fi k lov til at føl­ge si­ne to små børn på toilet­tet på tog­sta­tio­nen i Pad­borg.

Ud på aft enen blev den i for­vej­en an­spænd­te stem­ning end­nu me­re in­tens, da en grup­pe sort­klæd­te ty­ske ak­ti­vi­ster for­søg­te at kom­me hen til fl ygt­nin­ge­ne. I sid­ste en­de måt­te po­li­ti­et bru­ge pe­ber­spray mod ak­ti­vi­ster­ne for at få dem til at for­la­de tog­sta­tio­nen. Kort eft er an­kom en grup­pe kampklæd­te be­tjen­te til om­rå­det, som af­spær­re­de om­rå­det om­kring sta­tio­nen for at und­gå fl ere kon­fron­ta­tio­ner.

Højlyd­te pro­te­ster

Tid­li­ge­re på da­gen hav­de po­li­ti­et væ­ret nødt til at bru­ge magt til at fj er­ne en an­den grup­pe fl ygt­nin­ge, som næg­te­de at for­la­de per­ron­en. Un­der højlyd­te pro­te­ster, og mens skri­gen­de børn så til, bar be­tjen­te fl ygt­nin­ge­ne væk fra per­ron­en og ind i po- li­tiets mand­skabs­vog­ne, der kør­te dem til en skole i Pad­borg, hvor de skal re­gi­stre­res.

Det lyk­ke­des dog ik­ke po­li­ti­et at få dem al­le med. En grup­pe på 15- 20 fl ygt­nin­ge blev tilbage på sta­tio­nen, og det var først eft er ti­melang di­a­log, at det lyk­ke­des po­li­ti­et at få dem til at gå ind i en bus. Før bus­sen nå­e­de at kø­re fra sta­tio­nen, hav­de fl ygt­nin­ge­ne al­le­re­de for­ladt bus­sen igen og til­slut­tet sig den store grup­pe af ny­an­kom­ne fl ygt­nin­ge, som jub­le­de, da den lil­le fl ok slut­te­de sig til dem.

Be­gej­strin­gen var dog svær at spo­re hos vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Pre­ben Westh, der da­gen igen­nem be­fandt sig på tog­sta­tio­nen i Pad­borg.

» Det var rig­tig ær­ger­ligt. En af vo­res be­tjen­te hav­de væ­ret i en rig­tig god di­a­log med dem, men de be­slut­te­de sig al­li­ge­vel for at for­la­de bus­sen, « si­ger Pre­ben Westh.

Han vil ik­ke kom­me med et bud på, hvor læn­ge fl ygt- nin­ge­ne får lov til at op­hol­de sig på den sønderjyske jer­n­ba­ne­per­ron.

» Vi er tå­l­mo­di­ge, men det er klart, at vi ik­ke kan ha­ve dem sid­den­de her i man­ge uger, « si­ger Pre­ben Westh.

Sam­ti­dig med bal­la­den i Pad­borg var der og­så uro og højspændt stem­ning på sta­tio­nen i Rød­byhavn, hvor om­kring 200 fl ygt­nin­ge næg­te­de at for­la­de to­ge­ne, som de var an­kom­met med fra Tys­kland.

» Man skal ik­ke reg­ne med, at de kom­mer ud fo­re­lø­big. Vi Der ud­brød i af­tes tu­mult i Pad­borg, da en grup­pe ak­ti­vi­ster vil­le hjæl­pe flygt­nin­ge. Fo­to: Claus Fi­sker går di­a­lo­gens vej og prø­ver at for­tæl­le dem, at vi i Dan­mark be­hand­ler folk or­dent­ligt, « si­ger Sø­ren Ravn Ni­el­sen fra Sydsjæl­lands- og Lol­land Falsters Po­li­ti til BT.

Gan­ske som på den sønderjyske tog­sta­tion var der mødt fl ere per­so­ner frem, som op­før­te sig tru­en­de. De vil an­gi­ve­ligt hjæl­pe og støt­te fl ygt­nin­ge­ne.

Tog­tra­fi k indstil­let

» Vi er mødt talstærkt frem, så vi hånd­te­rer det li­ge­som i går, hvor der og­så var op­træk til bal­la­de, « lød det fra vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Sø­ren Ravn Ni­el­sen fra Sydsjæl­lands- og Lol­land- Falsters Po­li­ti i aft es.

I kølvan­det på fl ygt­nin­ge­strøm­men blev al tog­tra­fi k mel­lem Tys­kland og Dan­mark i går indstil­let . I dag for­ven­ter DSB at gen­op­ta­ge tog­tra­fi kken til og fra Flens­borg, mens der sta­dig ik­ke vil væ­re tog på stræk­nin­gen mel­lem Rød­by Fær­ge og Putt­gar­den.

Fle­re hund­re­de flygt­nin­ge gik på mo­tor­vej­en fra Pad­borg for at kom­mer vi­de­re fra Dan­mark. En grup­pe æl­dre sak­ke­de bag­ud, hvor­ef­ter po­li­ti­et sat­te dem på en bus tilbage til Pad­borg. Fo­to: Alex Luke La­di­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.