Krig mod IS står ved en skil­le­vej

ME­NER

BT - - DEBAT -

HER OG NU er Ve­stens nye fo­kus ret­tet mod IS, og en hår­de­re kurs kan for­hå­bent­lig brem­se den bar­ba­ri­ske be­væ­gel­ses foru­ro­li­gen­de avan­ce­ment. Men det bør kun væ­re et før­ste skridt. Det næ­ste må om­fat­te en luft - kampag­ne mod det sy­ri­ske luft vå­ben un­der le­del­se af præ­si­dent As­sad, som med sy­ste­ma­ti­ske tøn­de­bomb­nin­ger er an­svar­ligt for fi re ud af fem drab i kri­gen. AME­RI­KAN­SKE MI­LI­TÆR­EKS­PER­TER ANBEFALER en fl yve­for­bud­szo­ne, der kan hol­de As­sads bom­be­fl y på jor­den og der­med skær­me den sy­ri­ske be­folk­ning. Her­hjem­me ta­ler den kon­ser­va­ti­ve en­mands­hær, Na­ser Kha­der, for det sam­me i kom­bi­na­tion med ind­sæt­tel­se af eli­te­sol­da­ter – og­så dan­ske. An­be­fa­lin­ger­ne har til­sy­ne­la­den­de in­gen gang på jord, men Ve­sten vil før el­ler si­den bli­ve tvun­get til at for­hol­de sig til As­sad og de­fi ne­re en frem­tid for Sy­ri­en uden ham. Moralsk for­di han har for man­ge men­ne­skers blod på hæn­der­ne. Po­li­tisk og mi­li­tært for­di han al­le­re­de har mi­stet kon­trol­len med store de­le af lan­det og se­ne­st i går måt­te op­gi­ve en vig­tig luft ba­se i den nord­li­ge del af lan­det.

kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.