HOL­DER DEN FOL­KE­AF­STEM­NING? ’’

Den ak­tu­el­le fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tion gør en i for­vej­en kom­pli­ce­ret fol­ke­af­ste­m­ing helt uover­sku­e­lig

BT - - DEBAT -

Dan­mark skal til stem­m­eur­ner­ne den 3. de­cem­ber for at stem­me om en del­vis af­skaff el­se af det dan­ske rets­for­be­hold i EU. Ja- par­ti­er­ne har gjort sig store an­stren­gel­ser for at gø­re det til en af­ste­m­ing om Eu­ro­pol og helt ren­set for al snak om asyl­po­li­tik. Nej­par­ti­er­ne for­sø­ger at gø­re det til et spørgs­mål om me­re EU ind ad bag­dø­ren. Men li­ge nu ta­ler al­le par­ti­er - bå­de fra ja- og nej- si­den - om fæl­les, so­li­da­ri­ske eu­ro­pæ­i­ske løs­nin­ger på fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen. DER ER NA­TUR­LIG­VIS tre må­ne­der til den plan­lag­te valg­da­to, og me­get kan nå at ske på tre må­ne­der. Tænk blot på, hvad der er sket på de sid­ste tre da­ge. Nor­malt kom­mer der fl est fl ygt­nin­ge til Eu­ro­pa om som­me­ren, og den går som be­kendt på hæld, men si­tu­a­tio­nen er alt an­det end nor­mal. Spørgs­må­let er, om man kan for­ven­te, at fl ygt­nin­ge­strøm­men aft ager, eft er­hån­den som kul­den til­ta­ger. Det kan me­get vel væ­re, at de van­dren­de mas­ser ik­ke tør ven­te på, at Eu­ro­pa får sam­let tan­ker­ne og de po­li­ti­ske vil­jer. Det er jo nu, po­r­ten er åben, heg­net er væl­tet, og mo­tor­vej­en er ble­vet en gå­ga­de.

Fol­ke­af­stem­nin­gen om rets­for­be- hol­det er i for­vej­en et uover­sku­e­ligt misk­mask. Vi skal stem­me om, om vi vil er­stat­te det gam­le for­be­hold med en til­valgs­ord­ning, hvor Fol­ke­tin­get ( med al­min­de­ligt sim­pelt fl er­tal) kan til­slut­te sig nye om­rå­der. Nej- par­ti­er­ne vil ha­ve det til fol­ke­af­stem­ning hver gang - og har al­le­re­de lo­vet en fol­ke­af­stem­ning om Eu­ro­pol straks eft er et even­tu­elt nej den 3. de­cem­ber. Så langt er det til at føl­ge med. Men det er ba­re ik­ke he­le hi­sto­ri­en. DET DAN­SKE RETS­FOR­BE­HOLD har i dag be­tyd­ning for små 300 retsak­ter ( po­li­ti­ske un­der­punk­ter), men vi har fi re så­kald­te pa­ral­lelaft aler og har til­slut­tet os en vi­de­reud­byg­ning af Schen­gen- sam­ar­bej­det ( alt­så ide­en om at be­skyt­te EUs yd­re græn­ser). Vi har dog in­gen stem­me­ret på de om­rå­der. Det vil vi få, hvis vi stem­mer ja. Oven i hat­ten kom­mer så 22 nye retsak­ter om græn­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet og 14 om vil­kår for virk­som­he­der. Det be­ty­der, at der selv eft er et even­tu­elt ja vil væ­re 145 retsak­ter, hvor for­be­hol­det sta­dig gæl­der. Lang hi­sto­rie kort: Sand­syn­lig­he­den for, at vi som væl­ge­re får sat os ba­re halvt ind i det spørgs­mål, vi bli­ver stil­let den 3. de­cem­ber, er for­svin­den­de lil­le. SPØRGS­MÅ­LET ER, OM man over­ho­ve­det samvit­tig­heds­fuldt kan be­de os om at ta­ge stil­ling til spørgs­mål om Schen­gen- sam­ar­bej­det og græn­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet ( som f. eks. men­ne­skes­mug­ling) i en tid, hvor net­op de sy­ste­mer ser ud til at væ­re brudt sam­men. Må­ske mid­ler­ti­digt. Men man over­dri­ver vist ik­ke, hvis man kon­sta­te­rer, at Schen­gen er på span­den. Sam­ti­dig skal i hvert fald ja- par­ti­er­ne ev­ne at hol­de asyl­de­len af rets­for­be­hol­det ude af de­bat­ten. Det lig­ner mildt sagt og­så en svær op­ga­ve. JA- PAR­TI­ER­NES AF­TA­LE VAR, at fol­ke­af­stem­nin­gen skul­le væ­re afh oldt se­ne­st i før­ste kvar­tal 2016. Det lig­ger alt­så in­den for ram­mer­ne af aft alen, at re­ge­rin­gen kan væl­ge at skub­be afstemningen til eft er jul. Men mon ik­ke re­ge­rin­gen har tænkt, at det pla­ster skul­le træk­kes af hur­tigst mu­ligt, ju­len skul­le bru­ges på at læg­ge sår­et bag sig, og ja­nu­ar skul­le vars­le en ny tid med tæt­te­re sam­ar­bej­de med Dansk Fol­ke­par­ti? De se­ne­ste da­ges ud­vik­ling har imid­ler­tid vist, at en stor del af grund­la­get for den plan­lag­te fol­ke­af­stem­ning er i op­brud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.