Sy­nes du, at Fol­ke­tin­get skal genover­ve­je år­pen­ge­ne på 2,3 mio. kr. til gre­vin­de Ale­xan­dra?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.27 SKILS­MIS­SER ER NOR­MA­LE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.30 PRIN­SER­NE ER STORE NU På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.47 FIND ET NYT JOB OG LIV På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.59

Ja

Lis Hansen

Ka­te Si­mon­sen

Nej

1.379 stem­mer på bt. dk

HAR EN GOD UD­DAN­NEL­SE Ale­xan­dra har en god ud­dan­nel­se, så hun må ud at ar­bej­de.

Lis­beth Sej­berg Sø­ren­sen

Hun har sam­men­lagt væ­ret gift i 18 år med to for­skel­li­ge mænd. Skul­le det nu plud­se­lig væ­re tegn på, at hun le­ver et usta­bilt og tu­mul­ta­risk liv? Kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen må da li­ge kom­me ind i nu­ti­den. Ale­xan­dra bør ik­ke mod­ta­ge 2,3 mil­li­o­ner kro­ner, ale­ne for­di hun har væ­ret roy­alt gift i Dan­mark. Ale­xan­dra er en yderst in­tel­li­gent er­hvervskvin­de, som sag­tens kan be­gå sig øko­no­misk i det dan­ske sam­fund. At hun der­u­d­over er mor til to i den dan­ske ar­ve­føl­ge, er vel eft er­hån­den en smu­le pas­sé, da prin­ser­ne jo er ble­vet æl­dre. En­hver an­den dan­sker får jo med åre­ne sat bør­ne­bi­dra­get ned, og det bør vel og­så gæl­de her.

Han­na Skri­ver Lar­sen

Jeg men­te ik­ke den­gang og me­ner ik­ke nu, at den dame skal ha­ve år­pen­ge. Hun bur­de og bør få sig et job og fi nde sig et liv, der sva­rer til en even­tu­el ind­tægt. Det må an­dre fra­skil­te gø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.