DE ER LØK­KES ST

Stats­mi­ni­ste­rens hår­de ud­læn­din­ge­kurs er ble­vet ramt af vir­ke­lig­he­den

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kar­ker@ bt. dk Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Ru­ne Stu­ba­ger, pro­fes­sor

ASYLKA­OS

An­dreas Kar­ker » Det skal ik­ke væ­re fl ygt­nin­ge­ne, der be­stem­mer dansk ud­læn­din­gepo­li­tik. Det er vo­res ud­læn­din­gepo­li­tik, der be­stem­mer, hvem der skal kom­me til Dan­mark. Der skal kom­me fl ere, der kom­mer for at ar­bej­de, og fær­re, der kom­mer for at sø­ge asyl og få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. «

Så­dan sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen så sent som i au­gust må­ned i et in­ter­view i DR2 pro­gram­met De­ad­li­ne.

Og i valg­kam­pen i ju­ni må­ned smed Lars Løk­ke Ras­mus­sen i den grad ind­van­drer- kor­tet med Ven­stre- slo­ga­net: ’ For dem, der kan og vil’.

Un­der­for­stå­et: Vi skal ta­ge imod fær­re uin­te­grer­ba­re ind­van­dre­re fra ik­ke- ve­st­li­ge lan­de, men der­i­mod åb­ne op for fl ere in­te­grer­ba­re ind­van­dre­re fra ve­st­li­ge lan­de med en kul­tur lig vo­res.

Men det­te løft e kan Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke hol­de.

Det for­kro­me­de over­blik

» Lars Løk­ke Ras­mus­sen er ble­vet ramt af vir­ke­lig­he­den, og det er svært for ham at kø­re den hår­de linje, han har stil­let væl­ger­ne i ud­sigt. Kon­ven­tio­ner­ne for­plig­ter os jo til at gi­ve re­el­le fl ygt­nin­ge be­skyt­tel­se, « si­ger Ru­ne Stu­ba­ger, der er pro­fes­sor og valg­for­sker ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

» End­nu er fol­ke­stem­nin­gen med ham, men det kan sag­tens ven­de og bli­ve et pro­blem for Lars Løk­ke Ras­mus­sen. For grund­læg­gen­de vil dan­sker­ne ger­ne ha­ve en stram fl ygt­nin­geog ind­van­drer­po­li­tik, « si­ger han.

In­gen har end­nu det for­kro­me­de over­blik over, hvil­ke na­tio­na­li­te­ter der i øje­blik­ket spad­se­rer på de dan­ske ve­je for en­ten at sø­ge asyl el­ler rej­se vi­de­re til Sve­ri­ge.

Men en stor del af dem er for­modent­lig sy­re­re, og Lars Løk­ke Ras­mus­sen kan in­tet gø­re for at for­hin­dre sy­rer­ne i at få asyl.

Iføl­ge de se­ne­ste tal får 97 pct. af asylan­sø­ger­ne fra Sy­ri­en asyl.

Og hidtil har er­fa­rin­ger­ne med at få dem i ar­bej­de ik­ke væ­ret go­de. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stiks se­ne­ste rap­port ‘ Ind­van­dre­re i Dan­mark’ fra 2014 er det kun 22 pro­cent af sy­rer­ne i den ar­bejds­dyg­ti­ge al­der, der har et ar­bej­de. Tal­let for dan­ske­re er 83 pro­cent.

Rent juri­disk har Lars Løk­ke Ras­mus­sen dog ik­ke no­get valg. Som nævnt er han og re­ge­rin­gen for­plig­te­de til at gi­ve asyl til blandt an­det de sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, for­di Dan­mark har skre­vet un­der på FNs men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion.

Sam­ti­dig har Lars Løk­ke Ras­mus­sen af­vist, at Dan­mark træ­der ud af kon­ven­tio­ner­ne, omend han er klar til at ta­ge en de­bat om dem.

Re­ge­rin­gens ene­ste skridt har væ­ret at ind­fø­re den la­ve­re in­te­gra­tionsy­del­se samt an­non­cer i li­ba­ne­si­ske avi­ser.

Iføl­ge Jo­nas Chri­stoff er­sen, der er di­rek­tør i In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der, har det kun en mini­mal eff ekt.

» Vi har set så­dan­ne til­tag før, uden at det har kun­net mær­kes mærk­bart på Dan­marks an­del af den sam­le­de fl ygt­nin­ge­strøm i Eu­ro­pa, « si­ger han.

DF vil stram­me op

Som det ser ud i øje­blik­ket, er det kun Dansk Fol­ke­par­ti, der vil pil­le ved ret­ten til at få asyl.

» Der er slet ik­ke kon­trol med til­strøm­nin­gen. Der kom­mer sta­dig for man­ge, og der er og­så for man­ge, der bli­ver fa­mi­lie­sam­men­ført. Vi er fl ek­sib­le i for­hold til, hvor­dan der stram­mes op. Det vig­tig­ste er, at vi når må­let. Jeg så da ger­ne, at man sim­pelt­hen af­skar fl ygt­nin­ge mu­lig­he­den for at få asyl og per­ma­nent op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark. Men min­dre kan og­så gø­re det, hvis man ek­sem­pel­vis sik­rer, at fl ygt­nin­ge­ne kun er her mid­ler­ti­digt, « si­ger in­te­gra­tions­ord­fø­rer i Dansk Fol­ke­par­ti Martin Hen­rik­sen.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få kom­men­ta­rer til sa­gen fra stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen og po­li­tisk ord­fø­rer Jakob El­le­man­nJen­sen.

Me­re si­de 8- 9

TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER 2015

Lars Løk­kes valg­løf­ter om en hår­de­re linje over for flygt­nin­ge og ind­van­dre­re bli­ver til­sy­ne­la­den­de svær at hol­de. Her er det en flygt­nin

ge­far og hans ulyk­ke­li­ge søn ved Pad­borg i går. Fo­to: Alex

Luke La­di­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.