ORE HO­VED­PI­NE Ved ik­ke, hvad ben han skal stå på

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER 2015

HO­VED­PI­NE

Stats­mi­ni­ste­ren og re­ge­rin­gen aner ik­ke, hvad ben de skal stå på i flygt­nin­gepo­li­tik­ken, ef­ter­hån­den som der fo­re­går en min­dre fol­ke­van­dring ind i lan­det og gen­nem lan­det mod Sve­ri­ge.

Så­dan ly­der kri­tik­ken fra støt­te­par­ti­et De Kon­ser­va­ti­ve.

» Re­ge­rin­gen ved ik­ke, hvil­ket ben den skal stå på. Jeg kan godt for­stå, man si­ger, man ik­ke vil ha­ve un­gar­ske til­stan­de - kon­fron­ta­tio­ner med po­li­ti­et og an­hol­del­ser. Men sam­ti­dig er det vig­tigt at fin­de ud af, hvor­dan vi hånd­te­rer det frem­over, « si­ger De Kon­ser­va­ti­ves uden­rigs­ord­fø­rer Na­ser Kha­der, der mandag var til ori­en­te­ring hos stats­mi­ni­ste­ren om sa­gen.

Lars Løk­ke gik til valg på en stram ud­læn­din­gepo­li­tik, hvor Dan­mark kun skal slå dø­re­ne op for dem, der kan og vil. Men nu har re­ge­rin­gen og po­li­ti­et valgt den blø­de til­gang til flygt­nin­ge­ne, der strøm­mer over græn­sen til fods. På mø­det med den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel i sid­ste uge gav Løk­ke til­sagn om at mod­ta­ge 100 ek­stra flygt­nin­ge fra Tys­kland. Det løf­te er si­den truk­ket tilbage, for­di der i mel­lem­ti­den er over 100 af de til­strøm­men­de flygt­nin­ge, der har søgt asyl i Dan­mark. I be­gyn­del­sen blev flygt­nin­ge­ne ik­ke hver­ken re­gi­stre­ret el­ler re­tur­ne­ret, og den sven­ske in­te­gra­tions­mi­ni­ster af­vi­ste tirs­dag af­ten at hjæl­pe in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ved at ta­ge imod de flygt­nin­ge, der øn­sker at kom­me til Sve­ri­ge.

Tag fat i næl­dens rod

» Det er alt sam­men symp­tom­be­hand­ling. Hvad gør vi ved nær­om­rå­der­ne? Hvad gør vi ved de in­ter­nt for­drev­ne? Det har man in­gen hold­nin­ger til. Vi skal ta­ge fat i næl­dens rod. Og det gør vi jo kun ved at sæt­te pen­ge af og hjæl­pe i nær­om­rå­der­ne. Der bli­ver skå­ret i ulands­hjæl­pen. Vi vil hol­de fast i ulands­hjæl­pen og ha­ve sik­ker­hed for, at fle­re af pen­ge­ne går til nær­om­rå­der­ne, « si­ger Na­ser Kha­der.

Han for­står ik­ke, hvor­for al­le flygt­nin­ge ik­ke straks blev re­gi­stre­ret, så man kun­ne sen­de dem, der ik­ke er sy­re­re, tilbage til Tys­kland.

» Det er for­nuf­tigt af po­li­ti­et at væl­ge ik­ke- kon­fron­ta­tion. Men vi kan godt ha­ve en stram po­li­tik uden an­hol­del­ser. Po­li­ti­et skul­le ha­ve re­gi­stre­ret dem al­le sam­men, luk­ket de sy­ri­ske flygt­nin­ge ind og sendt re­sten tilbage til Tys­kland. Vi vil og­så ha­ve me­re po­li­ti ved græn­sen, « si­ger Na­ser Kha­der.

kark-/ sris/ kaak

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.