Så man­ge er der kom­met

BT - - NYHEDER -

I 2014 søg­te 14.792 om asyl i Dan­mark. Af dem var det dog kun 10.192, der fik re­gi­stre­ret og på­be­gyndt en asylsag. Re­sten er en­ten for­s­vun­det til et an­det EU- land, el­ler og­så er de ble­vet af­vist pga. af Dublin- kon­ven­tio­nen.

Dublin- kon­ven­tio­nen be­ty­der, at hvis man al­le­re­de har søgt om asyl i et an­det EU- land, så kan man ik­ke få sin sag be­hand­let i Dan­mark. I de før­ste syv må­ne­der af 2015 har 6.703 per­so­ner få­et be­vil­get asyl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.