Flug­ten gen­ne

De­res desti­na­tion er Sve­ri­ge, mu­lig­vis Fin­land dansk- ty­ske græn­se. Tag med på tu­ren fra Ha

BT - - NYHEDER - Tro­els He­e­ger tr­he@ ber­ling­s­ke. dk As­ger La­de­fo­ged ( fo­to)

PÅ FLUGT

I et re­gio­nalt­og, der slan­ger sig op gen­nem det nord­lig­ste Tys­kland, sid­der seks nervø­se un­ge mænd fra Mel­le­mø­sten. De vil for en­hver pris gen­nem Dan­mark og vi­de­re mod Sve­ri­ge og Fin­land. For som Ali si­ger, så er der in­gen frem­tid for dem i det krigs- og kor­rup­tions­pla­ge­de Irak.

Sam­men med fi­re lands­mænd og en en­kelt sy­rer er 26- åri­ge Ali fra Irak på vej fra Ham­borg til Flens­borg, hvor­fra grup­pen af flygt­nin­ge vil for­sø­ge at sprin­ge på et tog og kryd­se græn­sen til Dan­mark. Ali har hver­ken ba­ga­ge el­ler pas med sig. Kun et par af de un­ge mænd bæ­rer på en lil­le pla­sti­cpo­se med de al­ler­mest ba­sa­le for­nø­de­n­he­der.

Ali og hans ven­ner er tæt på må­let: Sve­ri­ge og Fin­land. Her har de hørt, at der er de bed­ste ud­sig­ter til en hur­tig op­hold­stil­la­del­se og fa­mi­lie­sam­men­fø­ring.

Men først skal mæn­de­ne kryd­se græn­sen fra Tys­kland til Dan­mark. Via en bå­drej­se fra Tyr­ki­et til Græken­land har de seks ven­ner kæm­pet sig vej fra Irak og Sy­ri­en gen­nem et Eu­ro­pa, der i sti­gen­de grad for­sø­ger at læg­ge van­ske­lig­he­der i vej­en for de store flygt­nin­ge­strøm­me, der drøm­mer om at nå til eu­ro­pæ­i­ske lan­de som Sve­ri­ge.

I Mün­chen blev de på­gre­bet af tysk po­li­ti, der sat­te dem på en bus til et mod­ta­gel­ses­cen­ter i ud­kan­ten af by­en. Sam­men med si­ne ven­ner stak Ali af fra cen­te­ret og fort­sat­te rej­sen mod Ham­borg, hvor Ber­ling­s­ke mø­der dem i et tog med kurs mod København.

» Det har væ­ret en me­get, me­get far­lig rej­se, « si­ger Ali.

Tirs­dag mor­gen kø­ber Ali og hans med­rej­sen­de bil­let­ter til København på ho­ved­ba­ne­går­den i Ham­borg. To­get for­la­der dog al­drig per­ron­en, men bli­ver i ste­det til­ba­ge­holdt af tysk po­li­ti.

» Dan­sker­ne vil ik­ke ha­ve fle­re flygt­nin­ge, « for­kla­rer en lo­kal po­li­ti­be­tjent til Ber­ling­s­ke.

I ste­det kø­ber Ali og hans rej­se­ledsa­ge­re bil­let­ter til Flens­borg. Om bord på to­get er fle­re af de ud­mat­te­de flygt­nin­ge fal­det i søvn i re­gio­nalt­o­gets slid­te sæ­der, mens de nær­mer sig den dan­ske græn­se. Men Ali hol­der sig vå­gen. Han for­ven­ter, at det bli­ver me­get svært at kom­me uset gen­nem Dan­mark.

» Vi ved godt, at Dan­mark vil ha­ve fær­re­st mu­li­ge flygt­nin­ge, « si­ger Ali:

» I går rin­ge­de vo­res ven­ner, som vi mød­te i Ser­bi­en og Ma­kedo­ni­en, og for­tal­te, at det dan­ske po­li­ti hav­de stop­pet dem og hav­de ta­get de­res fin­ger­af­tryk. «

Vil kon­ver­te­re til kri­sten­dom

Ali er mus­lim­sk op­dra­get i by­en Bas­ra i det syd­li­ge Irak, men har al­drig dyr­ket si­ne for­æl­dres re­li­gion. Dag­li­ge bøn­ner og moské­præ­di­ke­ner si­ger ham ik­ke no­get, for­tæl­ler han med et smil. I ste­det over­ve­jer han at kon­ver­te­re til kri­sten­dom­men. Men re­li­gion er ty­de­lig­vis ik­ke no­get, der spil­ler en stor rolle for den 26- åri­ge ira­ker. » Is­lam har smadret Mel­le­mø­sten, « si­ger Ali.

I hjem­by­en Bas­ra ar­bej­de­de Ali som ke­mi­in­ge­ni­ør for det rus­si­ske olie­sel­skab Lukoil, der har kon­trakt med den iraki­ske re­ge­ring om at ud­vin­de olie fra ver­dens næst­stør­ste olie­felt, der be­fin­der sig i det syd­li­ge Irak. Selv om Ali hav­de fast ar­bej­de, er han ik­ke i tvivl om, at det var nød­ven­digt at for­la­de Irak for at ska­be sig en frem­tid.

» Du har in­gen anel­se om si­tu­a­tio­nen i Irak, « si­ger Ali.

» Ef­ter min me­ning vil Irak få end­nu stør­re pro­ble­mer, når kri­gen mod IS er slut – der er så man­ge mi­lit­ser. I prak­sis har vi in­gen re­ge­ring. Den har for­søgt at fik­se et pro­blem ved at ska­be et nyt. Mi­lit­ser­ne har ta­get mag­ten i provin­ser­ne. «

På per­ron­en i Flens­borg er en grå­hå­ret kon­trol­lør i færd med at se nær­me­re på bil­let­ter hos rej­sen­de til København. Ali hen­ven­der sig til Ber­ling­s­ke og spør­ger, hvad kon­trol­lø­ren si­ger. Vi for­kla­rer, at kon­trol­lø­ren har op­lyst, at der vil væ­re pa­s­kon­trol i Pad­borg. Den op­lys­ning gør i før­ste om­gang grup­pen ned­slå­et, men kort ef­ter væl­ger Ali – der i prak­sis fungerer som grup­pens an­fø­rer, for­di han som den ene­ste af de seks ta­ler et ud­mær­ket en­gelsk – at grup­pen skal fort­sæt­te til fods over den dan­ske græn­se.

På vej gen­nem Flens­borg øj­ner grup­pen en grønt­hand­ler og be-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.