Em Dan­mark

D. Tirs­dag kryd­se­de 26- åri­ge Ali fra Irak den am­borg til København

BT - - NYHEDER -

slut­ter sig for at shop­pe provi­ant i form af vand, ka­ger og ba­na­ner. Grønt­hand­le­ren vi­ser sig selv at væ­re irakisk flygt­ning. For man­ge år si­den kom han selv til Tys­kland som flygt­ning, for­tæl­ler han. Li­ge­som Ali har han bo­et i Bas­ra. Glæden over at mø­de en lands­mand i en nordtysk provins­by er stor i grup­pen, der fal­der i snak med grønt­hand­le­ren. Men der er og­så stor sorg over de iraki­ske po­li­ti­ke­re, der si­den Sad­dam Hus­se­ins fald har ra­get til sig af lan­dets rig­dom.

» En dag vil gud straf­fe Iraks kor­rup­te po­li­ti­ke­re, « si­ger grønt­hand­le­ren og gi­ver grup­pen gra­tis brød og so­da­vand, in­den den fort­sæt­ter mod lan­de­græn­sen.

Som de an­dre i grup­pen rej­ser Ali uden pas og pa­pi­rer. Dan­mark – si­ger Ali – er et tran­sit­land. Og selv hvis dansk po­li­ti på­gri­ber ham og sen­der ham tilbage til Tys­kland, vil han se­ne­re for­sø­ge at kom­me gen­nem Dan­mark til Sve­ri­ge el­ler Fin­land.

» Vi er nu nå­et så langt, at jeg – selv om vi bli­ver ta­get af po­li­ti­et – in­tet for­try­der. Vi har ik­ke haft an­det valg, « si­ger Ali.

Kort før græn­se­over­gan­gen ved Kruså dre­jer grup­pen ind i et sko­v­bryn for at und­gå even­tu­el­le po­li­ti­pa­trul­jer. I Kruså er der ik­ke skyg­gen af en po­li­ti­be­tjent. En æl­dre pøl­se­mand for­kla­rer til Ber­ling­s­ke, at han of­te ser flygt­nin­ge kom­me gå­en­de over græn­sen. Godt en halv ti­me se­ne­re kom­mer Ali og hans rej­se­ledsa­ge­re til sy­ne.

Carls fol­ke­vogns­rug­brød

» Det var nemt « , si­ger Ali med en blan­ding af over­ra­skel­se og let­tel­se og skr­æl­ler en af grønt­hand­le­rens ba­na­ner.

Få ki­lo­me­ter der­fra, på Pad­borg Sta­tion, er dan­ske be­tjen­te i fuld færd med at på­gri­be de grup­per af flygt­nin­ge, som med jæv­ne mel­lem­rum an­kom­mer med to­get fra Flens­borg. De bli­ver sat på bus­ser og får val­get mel­lem at la­de sig re­gi­stre­re el­ler at bli­ve sendt tilbage til Tys­kland.

42- åri­ge » Carl « er kom­met kø­ren­de fra Aar­hus i sit fol­ke­vogns­rug­brød. Han har købt hum­mus, brød og kaf­fe. Bag i bi­len lig­ger tæp­per.

Kl 18.25

Nu sid­der de her. ( fra ven­stre) Ali, Emad, Sa­lam, Ma­h­moud, Red­van og Murta­za. Flyg­tet fra krig og elen­dig­he­der i Irak og Sy­ri­en. For Carl gi­ver det og­så god me­ning. » Jeg har hørt om to års fængsel, hvis jeg bli­ver knal­det, men fuck det. Der skal væ­re plads til den slags her. « Egent­lig hav­de Carl plan­lagt at an­ven­de bi­len til et ro­ad­trip til Afri­ka el­ler Øst­eu­ro­pa, men en god ve­nin­de fo­re­slog ham i ste­det at kø­re til den dansk- ty­ske græn­se for at sam­le flygt­nin­ge op og trans­por­te­re dem til Sve­ri­ge.

Carl har ven­tet på Flens­borg Sta­tion i tre ti­mer uden at mø­de flygt­nin­ge. Der­for er han be­gyndt at pa­trul­je­re i om­rå­det på ud­kig ef­ter flygt­nin­ge, der har brug for et lift. Få hund­re­de me­ter fra græn­se­over­gan­gen får han øje på Ali og hans ven­ner. Han til­by­der, at kø­re grup­pen til København.

» Jeg gør det af med­men­ne­ske­li­ge grun­de, « for­kla­rer Carl til Ber­ling­s­ke. Han er klar over, at men­ne­skes­mug­ling kan straf­fes med op til to års fængsel. Det af­skræk­ker ham ik­ke.

» Fuck det – det her skal der væ­re plads til, « si­ger Carl.

Flug­ten er ful­dendt

Tirs­dag af­ten klok­ken 22.40 par­ke­rer Carl sit fol­ke­vogns­rug­brød for­an ho­ved­ba­ne­går­den i København. Kø­re­tu­ren er for­lø­bet uden pro­ble­mer.

Selv om Ali og hans ven­ner fry­ser i den dan­ske sep­tem­ber­nat, er de dybt let­te­de og gla­de over at væ­re nå­et frem København. Knap er grup­pen ste­get ud af Carls fol­ke­vogns­rug­brød for­an ho­ved­ba­ne­går­den, før en langskæg­get mand i be­de­klæ­der til­ta­ler Ali og hans med­rej­sen­de på ara­bi­sk.

Kort ef­ter an­kom­mer en grup­pe på 25 her­bo­en­de ara­bi­sk­ta­len­de mænd, hvoraf mindst en hånd­fuld bæ­rer re­li­gi­øse ge­vand­ter og brin­ger vand og tæp­per til grup­pen. Mæn­de­ne til­by­der at ledsa­ge grup­pen til Val­by Sta­tion, hvor der an­gi­ve­ligt er min­dre ri­si­ko for at bli­ve op­da­get af po­li­ti­et. Først re­a­ge­rer Ali og hans ven­ner po­si­tivt, men den mus­lim­ske hjæl­pe­grup­pe til­træk­ker lang­somt uøn­sket op­mærk­som­hed.

» De har for man­ge ide­er, « si­ger Ali. » Det var li­ge præ­cis den slags ty­per, jeg vil­le væk fra, « si­ger Ali med et iro­nisk smil og gen­ner si­ne rej­se­ledsa­ge­re mod per­ron­en. To­get til Kri­sti­an­stad i Sve­ri­ge er aflyst, men klok­ken 23.12 sprin­ger grup­pen på et tog til Malmö.

Ons­dag ef­ter­mid­dag sen­der Ali et bil­le­de fra Mal­mø Sta­tion og en besked med tekst­be­sked på en­gelsk. » Jeg er sta­dig i Mal­mø. Så man­ge men­ne­sker har hjul­pet os. De har gi­vet os tøj og mad. De har og­så boo­k­et gra­tis bil­let­ter til Sto­ck­holm. Vi ta­ger af sted klok­ken 19 i af­ten. «

Kl. 22.20

Ind­falds­vej­en til København. Ho­ved­ba­ne­går­den nær­mer sig. Her­fra går tu­ren vi­de­re mod Sve­ri­ge og i sid­ste en­de Fin­land. In­gen af de seks yn­gre mænd har no­gen til­knyt­ning til lan­det, så hå­bet om en hur­tigt eks­pe­de­ret op­hold­stil­la­del­se har af­gjort de­res en­de­sta­tion. Kl. 22.41 Ef­ter knap fi­re en halv ti­me bag i Carls bil er han og de seks flygt­nin­ge an­kom­met til Ho­ved­ba­ne­går­den i København. Næ­ste mis­sion er at kom­me om bord på et tog mod Sve­ri­ge uden at bli­ve op­da­get af det dan­ske po­li­ti.

Kl. 17.08

( Ons­dag) De fem iraki­ske ven­ner Ma­h­moud, Murta­za, Ali, Emad og Sa­lam, som op­rin­de­ligt mød­te hin­an­den i Tyr­ki­et, der står på Mal­mø sta­tion. Red­van fra Sy­ri­en, som har ta­get bil­le­det, stød­te til grup­pen i Ham­borg. Om få ti­mer ta­ger de to­get vi­de­re mod Sto­ck­holm. Fo­to: pri­vat­fo­to

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

De nå­e­de det. Af­te­nens sid­ste tog til Sve­ri­ge med en­de­sta­tion i Lund. Et par ti­mer se­ne­re mod­ta­ger Ber­ling­s­ke besked om, at de er an­kom­met til Mal­mø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.