’ De tror, Dan­mark er en bro’

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE­KRI­SE

20- åri­ge Is­mail Gha­e­di fra Iran an­kom til Dan­mark som asylan­sø­ger i man­dags. Han kan nu løft e lidt af slø­ret for, hvor­for fl ere fl ygt­nin­ge bli­ver over­ra­ske­de over, at de skal re­gi­stre­res i Dan­mark.

» Jeg an­kom til Dan­mark med to- get fra Ham­borg, og der var man­ge fl ygt­nin­ge med to­get. Dem, jeg tal­te med, kend­te ik­ke no­get til Dan­mark som land. De tro­e­de, at Dan­mark var en bro mel­lem Tys­kland og Sve­ri­ge, « for­tæl­ler Is­mail Gha­e­di. Han har selv søgt op­lys­nin­ger om Dan­mark på Wikipe­dia og be­vidst valgt at sø­ge asyl her.

» Jeg tror, at jeg kan bli­ve lyk­ke­lig her. I Dan­mark er folk gla­de og ven­li­ge. De er kom­met med gra­tis tøj og mad til os. Selv be­tjen­te er ro­li­ge og ven­li­ge. Der er 5 mio. ind­byg­ge­re, og folk er krist­ne og pro- te­stan­ter. Jeg er selv kri­sten , « si­ger Is­mail Gha­e­di.

Mens BT er på be­søg, får Is­mail Gha­e­di at vi­de, at han skal til Ebelt­oft i mor­gen. Men han har in­gen idé om, hvad Ebelt­oft er, og hvor det lig­ger i for­hold til Avn­strup. Da han får at vi­de, at det er en hyg­ge­lig by i Jyl­land, smi­ler han. » Men er det ik­ke langt her­fra? « Jo, Ebelt­oft er nok lidt langt fra de tre ven­ner, han har fulg­tes med fra Iran. De har end­nu ik­ke få­et at vi­de, hvor de skal hen, mens de­res an­søg­ning be­hand­les.

Is­mail Gha­e­dis far, mor og sø­sken­de bor fort­sat i Shiraz i Iran. Han hå­ber på, at hans lil­le­bror må­ske og­så kan kom­me til Dan­mark en­gang. Men set i ly­set af, hvor hårdt det har væ­ret for ham selv at nå frem, tviv­ler han på det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.