Fle­re mysti­ske døds­fald

Nye vid­ner står frem i sa­gen om sy­geple­jer­sken fra Ny­kø­bing F, der er sig­tet for se­ri­e­mord

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster.

I RET­TEN

» Sy­geple­jer­sken sag­de, at hun hav­de gi­vet min mand en sprøjte, som han ik­ke kun­ne tå­le, og så sat­te hans hjer­te ud. «

Så­dan har en 86- årig en­ke for­kla­ret til po­li­ti­et om si­ne op­le­vel­ser på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, eft er at hen­des 86- åri­ge mand sent om aft enen 28. fe­bru­ar dø­de på den af­de­ling, hvor en nu drabs­sig­tet sy­geple­jer­ske hav­de nat­te­vagt.

Den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske blev an­holdt og sig­tet for tre drab og et drabs­for­søg på den skæb­nesvan­gre nat­te­vagt. Hun har si­den sid­det va­re­tægts­fængs­let, og un­der eft er­forsk­nin­gen sig­te­de po­li­ti­et hen­de for en må­ned si­den for yder­li­ge­re et drab på en pa­tient på en an­den af­de­ling på sy­ge­hu­set i 2012. Kvin­den næg­ter sig skyl­dig.

Den 86- åri­ge en­ke, der mi­ste­de sin mand på den på­gæl­den­de nat­te­vagt for et halvt år si­den, har til po­li­ti­et for­kla­ret, at hen­des mand gen­nem 65 år lå død med åben mund, da hun sam­men med sin svi­ger­dat­ter var ble­vet kaldt til sy­ge­hu­set.

Her for­kla­re­de sy­geple­jer­sken an­gi­ve­ligt, at hun hav­de væ­ret på stu­en, da han fi k hjer­te­stop, eft er at hun hav­de gi­vet ham en sprøjte, der fi k hans hjer­te til at sæt­te ud.

En­ken har un­der en se­ne­re vid­ne­afh øring til po­li­ti­et for­talt, at hun fandt sy­geple­jer­skens op­før­sel ’ tem­me­lig mærk­vær­dig’. Til­sva­ren­de har svi­ger­dat­te­ren for­kla­ret, at sy­geple­jer­sken an­gi­ve­ligt hav­de gi­vet den 86- åri­ge mand sprøjten for at ’ få ham til at fal­de til ro’. Svi­ger­dat­te­ren fandt sy­geple­jer­skens op­før­sel ’ upas­sen­de, for­di hun på in­gen må­de ud­vi­ste em­pa­ti,’ har hun for­kla­ret un­der en afh øring.

De to vid­neud­sagn ind­går i det eft er­forsk­nings­ma­te­ri­a­le, der tirs­dag blev nævnt af an­kla­ge­ren i sa­gen, da sy­geple­jer­sken fi k sin va­re­tægts­fængs­ling for­læn­get ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster.

En ob­duk­tion af den 86- åri­ges lig har dog ik­ke af­slø­ret spor af be­ro­li­gen­de el­ler smer­testil­len­de me­di­ka­men­ter i blo­det. Dødsår­sa­gen var an­gi­ve­ligt lun­ge­be­tæn­del­se.

I ret­ten for­tal­te an­kla­ge­ren og­så om nog­le af de eft er­forsk­nings­skridt, som po­li­ti­et sta­dig er i gang med. Blandt an­det for­sø­ger man at klar­læg­ge de nær­me­re om­stæn­dig­he­der ved en an­den be­gi­ven­heds­rig vagt, som den drabs­sig­te­de sy­geple­jer­ske hav­de i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar i år

Her dø­de to kvin­de­li­ge pa­tien­ter, mens en mand­lig pa­tient med nød og næp­pe over­le­ve­de.

Af­ven­ter un­der­sø­gel­ser

Li­ge­ne af de to dø­de kvin­de­li­ge pa­tien­ter er det i dag ik­ke mu­ligt at un­der­sø­ge, da de for­længst er ble­vet brændt, men fra den over­le­ven­de mand­li­ge pa­tient af­ven­ter po­li­ti­et nu grun­di­ge ret­ske­mi­ske un­der­sø­gel­ser af en hår­prø­ve fra ham. Det ven­tes at kun­ne vi­se, hvil­ke me­di­ka­men­ter han i gi­vet fald er ble­vet gi­vet un­der sin ind­læg­gel­se.

Ved frist­for­læn­gel­sen kom det frem, at po­li­ti­et nu me­ner at kun­ne ude­luk­ke, at der kan bli­ve ta­le om yder­li­ge­re sig­tel­ser for ni af de 10 døds­fald, som man i au­gust med­del­te skul­le un­der­sø­ges nær­me­re. Kun eft er­for­sker man sta­dig et uven­tet døds­fald for en mand­lig pa­tient i fe­bru­ar 2011. .

Dom­me­ren be­slut­te­de ved rets­mø­det, at kvin­den sta­dig skal væ­re over­vå­get af po­li­ti­et, når hun en gang om ugen får be­søg af sin kæ­re­ste og si­ne for­æl­dre.

» Jeg er nødt til at gi­ve an­kla­ge­ren ret i, at der el­lers er ri­si­ko for, at du kan på­vir­ke sa­gen, « for­kla­re­de dom­me­ren. An­kla­ge­ren hav­de blandt an­det hen­vist til, at kvin­den til­sy­ne­la­den­de ulov­ligt har skaff et sig ad­gang til en mo­bil­te­le­fon i den ar­re­st, hvor hun sid­der va­re­tægts­fængs­let.

Nye vid­ner er stå­et frem i sa­gen mod den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske.

Teg­ning: An­ne Gy­ri­te Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.