Far­vel til kæm­pe­havn

BT - - NYHEDER - Nils- Ole Heg­g­land BNB

BO­LIG­BYG­GE­RI

Nord­havn er un­der ha­stig for­vand­ling med nye bo­li­ger og kon­to­rer, og der­for skul­le den store con­tai­ner­ter­mi­nal med ti­den ryk­ke læn­ge­re ud på Nord­havn, men de pla­ner er nu gan­ske tæt på at bli­ve skrot­tet.

I ste­det vil Co­pen­ha­gen Malmö Port ( CMP), som dri­ver hav­nen, bru­ge seks må­ne­der på at un­der­sø­ge, om ak­ti­vi­te­ter­ne i ste­det kan ryk­ke syd­på til Kø­ge.

Den østsjæl­land­ske køb­stad er i færd med en mil­li­ards­tor ud­vi­del­se af sin havn - og er sam­ti­dig ved at op­nå en stærk po­si­tion som trans­port­knu­de­punkt med blandt an­det Skan­di­na­visk Trans­port Cen­ter ( STC) med fl ere store lag­re.

» Kø­ge Havn er med sin cen­tra­le placering, go­de hav­ne­for­hold og in­fra­struk­tur et in­ter­es­sant al­ter­na­tiv til ter­mi­na­lens nu­væ­ren­de be- lig­gen­hed i Nord­havn. Der­for har vi sam­men med Kø­ge Havn ind­gå­et en hen­sigt­ser­klæ­ring om at un­der­sø­ge mu­lig­he­den for at pla­ce­re en con­tai­ner­havn i Kø­ge Havn med CMP som le­jer og ope­ra­tør, « si­ger Jo­han Röstin, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for det dansk- skån­ske hav­ne­sel­skab.

Si­de­lø­ben­de er en stri­be store byg­ge- og an­lægs­pro­jek­ter i gang el­ler på vej i Kø­ge, som får su­per­sy­ge­hus og en helt ny sta­tion på København- Ring­s­ted- ba­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.