Fir­ma snydt for fem mio. eu­ro

BT - - NYHEDER -

No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter nyt kø­ben­havnsk di­a­be­tes­cen­ter med 2,8 mia. kro­ner. Det er den stør­ste en­kelt­be­vil­ling i fon­dens hi­sto­rie.

Cen­te­ret, som bli­ver om­drej­nings­punkt for be­hand­ling og kli­nisk forsk­ning in­den for di­a­be­tes, bli­ver mu­ligt med No­vo Nor­disk Fon­dens stør­ste en­kel­be­vil­ling no­gen­sin­de. Fon­den vil do­ne­re et sam­let be­løb på 2,8 mia. kro­ner i en pe­ri­o­de frem til 2029.

’ Vi har lagt vægt på, at di­a­be­tes­cen­te­ret bå­de skal kun­ne til­by­de den bedst mu­li­ge be­hand­ling til di­a­be­ti­ke­re og

Po­li­ti­et ad­va­rer nu virk­som­he­der mod bed­ra­ge­re, der ud­gi­ver sig for at væ­re di­rek­tø­rer og be­der om at få over­ført mil­li­o­ner til de­res kon­to. Po­li­ti­et har kend­skab til fl ere til­fæl­de, hvor uden­land­ske svind­le­re har sendt mail til ud­valg­te virk­som­he­ders øko­no­mi­af­de­lin­ger. » Vi har en ak­tu­el sag, hvor den frem­gangs­må­de har væ­ret brugt, og hvor virk­som­he­den er ble­vet snydt for fem mil­li­o­ner eu­ro ( 37 mio. kr.) . Men der har væ­ret an­dre ek­semp­ler in­den for de se­ne­ste par år, « si­ger po­li­ti­kom­mis­sær Ni­els Kri­stoff er­sen, Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti.

Sten Schei­bye, for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den.

kila@ ber­ling­s­ke. dk

Fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.