Di­a­be­tes- cen­ter til 2,8 mia.

BT - - NYHEDER -

Kirsti­ne Be­ne­di­c­ta Lauritzen

sam­ti­dig væ­re en vig­tig driv­kraft for ud­vik­ling af nye be­hand­lings- og fore­byg­gel­ses­me­to­der samt un­der­vis­ning, der vil kun­ne kom­me al­le med di­a­be­tes til gavn i Dan­mark,’ skri­ver for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Sten Schei­bye i en kom­men­tar.

Fon­den ser be­vil­lin­gen som et led i en stør­re ind­sats, der skal løf­te be­hand­lin­gen og forsk­nin­gen in­den for di­a­be­tes.

Cen­te­ret skal sam­ar­bej­de med ho­spi­ta­ler, uni­ver­si­te­ter og an­dre off ent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer med må­let for øje at kun­ne ska­be ver­dens før­en­de mil­jø in­den for om­rå­det.

» Der er en unik mu­lig­hed for at etab­le­re et di­a­be­tes­cen­ter på ver­dens­klas­se­ni­veau i København. Sam­ti­dig får det nye cen­ter en stør­rel­se og be­hand­lings­fag­lig ka­pa­ci­tet, der be­ty­der, at man kan til­by­de al­le ty­per af di­a­be­ti­ke­re en sam­men­hæn­gen­de be­hand­ling på hø­je­ste ni­veau, « si­ger for­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.