Nu sælger de vil­la­en

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

SKILSMISSESALG

Har du knap 10 mio. kr.? Og drøm­mer du om en pragtvil­la i Hel­lerup? Så kan du bli­ve eje­ren af Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler og rap­pe­ren L. O. C.’ s tid­li­ge­re fæl­les hjem.

I 2013 blev tv- vær­ten Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler og rap­per- hus­bon­den L. O. C. hu­se­je­re. Par­ret, der blev gift i de­cem­ber 2012, køb­te det 272 kva­drat­me­ter store hus i Hel­lerup for 8,4 mil­li­o­ner kro­ner. I ju­ni med­del­te Schaum­burgMül­ler så, at hun og L. O. C. skul­le skil­les, og hu­set er nu ble­vet sat til salg for 9.995.000 kr.

No­get ty­der da og­så på, at rap­pe­ren med det bor­ger­li­ge navn Li­am O’Con­nor al­drig var så be­gej­stret for den store kas­se i vel­ha­ver­om­rå­det. I do­ku­men­ta­ren ’ Jeg er L. O. C.’, der blev sendt på DR3 i for­å­ret, for­tal­te han, at han bor i et alt for stort hus i et alt for dyrt om­rå­de’.

For et par uger si­den spurg­te BT Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler om, hvad der skul­le ske med det tid­li­ge­re pars fæl­les hjem:

» Det er ik­ke til at si­ge end­nu, « sva­re­de hun på spørgs­må­let om, hvad der skul­le bli­ve bo­en­de i Hel­lerup.

Nu står det alt­så klart, at hver­ken tv- vær­ten el­ler rap­pe­ren har lyst - el­ler må­ske råd - til at be­hol­de det store hus med ni væ­rel­ser ale­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.