Sam­men hver

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk Lot­te Scharff lots@ bt. dk ksv@ bt. dk Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk Sil­la Ba­ka­lus

HVER SIT LIV

Ka­ri­na Svens­gaard

silb@ bt. dk hver sin må­de i læn­ge­re tid, og Martin har i en år­ræk­ke gi­vet den gas for sig selv og gå­et me­get i by­en med si­ne mand­li­ge ven­ner, « si­ger en ano­nym kil­de med per­son­ligt kend­skab til Martin og Ale­xan­dra.

Bå­de Ale­xan­dra og Martin er kend­te an­sig­ter i ga­de­bil­le­det om­kring Ny Øster­ga­de i in­dre København, hvor blandt an­det Café Vi­ctor og Den­nis Knud­sens eks­klu­si­ve fri­sør­sa­lon lig­ger si­de om si­de. Men hvor man ty­pisk ser gre­vin­den drik­ke kaf­fe el­ler spi­se frokost med ve­nin­der­ne på den pri­va­te før­ste sal på Café Vi­ctor, er det i af­ten- og nat­te­ti­mer­ne, at Martin Jør­gen­sen sæt­ter si­ne af­tryk.

For­står Ale­xan­dra

Som en af kil­der­ne ud­tryk­ker det over for BT, så for­står man godt, at gre­vin­den, som den kvin­de hun er, ik­ke læn­ge­re vil­le stå mo­del til Martin Jør­gen­sens livs­stil med mas­ser af by­tu­re og spi­ri­tus.

Som en kil­de tæt på par­ret for­mu­le­rer det:

» Fair nok at gå i by­en en gang imel­lem og ha’ det sjovt. Men hvor­for drik­ker han sig så fuld. Det for­står jeg ik­ke. «

For når Martin Jør­gen­sen er sam­men med ven­ner­ne, hol­der han sig ik­ke tilbage. Det gæl­der bå­de i Dan­mark og i Tyr­ki­et på luksus- resor­tet Oa­sis Club, hvor Martin Jør­gen­sen og ven­ner­ne fe­ster i en eks­klu­siv fe­ri­e­bo­lig, som Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen ejer sam­men.

» Der bli­ver fe­stet igen­nem bå­de i København, og når de er i ud­lan­det. For ek­sem­pel i Ala­nya, når de er på fe­rie sam­men. Der bli­ver gå­et til den, « si­ger en an­den ano­nym kil­de til BT.

An­dre kil­der har pe­get på, at al­der­s­for­skel­len på 14 år og­så har spil­let ind.

Det for­står par­te­ra­pe­ut Martin Øster­gaard godt. For al­der­s­for­skel har en be­tyd­ning. Især i be­tragt­ning af, at hun har run­det de 50, mens han ’ top­per’ som mand.

» Hvis man skal væ­re mod­by­de­lig og me­get sort- hvid, så da­ler kvin­ders vær­di på mar­ke­det, når de bli­ver over 40, mens mænd i slut­nin­gen af 30’ er­ne er i høj kurs, si­ger Martin Øster­gaard og for­kla­rer, at den 14 år store al­der­s­for­skel mel­lem den nu 51- åri­ge gre­vin­de samt den 37- åri­ge Martin Jør­gen­sen alt­så sand­syn­lig­vis har gi­vet for store kom­pli­ka­tio­ner i par­for­hol­det.

» En 37- årig mand er sta­dig en ung mand, mens en 51- årig kvin­de er me­get mo­den. Det vil si­ge, at hans vær­di på mar­ke­det pe­a­ker li­ge nu, mens hun er gå­et ned ad bak­ke i lang tid, « til­fø­jer par­te­ra­pe­u­ten.

BT for­søg­te i går for­gæ­ves at få en kom­men­tar fra Martin Jør­gen­sen. Hel­ler ik­ke gre­vin­de Ale­xan­dra øn­ske­de i går at ud­dy­be si­ne ud­sagn:

’ Gre­vin­de Ale­xan­dra øn­sker ik­ke at ud­ta­le me­re om sa­gen,’ lød det i et skrift­ligt svar fra hen­des pri­vat­se­kre­tær Ei­liy­ah Julie Ja­cob­sen.

TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER 2015

Gre­vin­de Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen le­ve­de ef­ter­hån­den to se­pa­ra­te liv. Fo­to: Ma­rie Hald

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.