For sig

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER 2015

Det var un­der kron­prins Fre­de­rik og Marys byl­lup 14. maj 2004, at of­fent­lig­he­den før­ste gang fik nys om, at alt langt­fra var idyl på Scha­ck­en­borg Slot. Her an­kom­mer Ale­xan­dra

og Joachim til bryl­lups­mid­da­gen og for­sø­ger at se gla­de og lyk­ke­li­ge ud. Men de go­de mi­ner holdt ik­ke. I sep­tem­ber sam­me år faldt bom­ben. Ale­xan­dra og Joachim skul­le skil­les

ef­ter ba­re ni års æg­te­skab. Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen

Ef­ter skils­mis­sen fra Joachim flyt­te­de Ale­xan­dra, Ni­ko­lai og Fe­lix ind i den­ne mil­li­onvil­la på Sva­ne­møl­le­vej på Øster­bro. En villa, prins Joachim be­tal­te. Se­ne­re er det kom­met frem, at gre­vin­den har op­ta­get fle­re lån i den eks­klu­si­ve villa, blandt an­det for at fi­nan­si­e­re kø­bet af to luksus­som­mer­hu­se i Tyr­ki­et. Fo­to: Si­mon Læs­søe

He­le Dan­mark var til glo­bryl­lup den kol­de lør­dag i novem­ber 1995, da prins Joachim gif­te­de sig med Ale­xan­dra Man­ley og gjor­de hen­de til prin­ses­se Ale­xan­dra. Fo­to: Ste­en Ja­cob­sen

Til gen­gæld var det svæ­re­re for par­ret at hol­de de go­de mi­ner tid­li­ge­re på da­gen – nem­lig un­der un­der sel­ve vi­el­sen mel­lem kron­prins Fre­de­rik og Mary Eliza­beth Do­nald­son i Vor Frue Kir­ke. Fo­to: Bjar­ke Ør­sted

Tre år ef­ter fulg­te prins Fe­lix. Her måt­te mor tys­se på sto­re­bror un­der dåbs­hand­lin­gen, som fandt sted i Mø­geltøn­der Kir­ke i ok­to­ber 2002. Fo­to: Jør­gen Jes­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.