Me­get me­re end

Den før­ste dan­sker i rum­met ta­ger store vi­den­ska­be­li­ge frem­skridt med sig tilbage til Jor­den

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

VÆGT­LØS

Dan­sker­ne ran­ke­de ryg­gen en grad ek­stra ved sy­net af An­dreas Mo­gen­sen. Hans dan­ne­brog på skul­de­ren i den mæg­ti­ge So­juzra­ket fik stolt­he­den til at blus­se.

ASTRO­NAU­TER­NE PÅ ISS TE­STER ... RENT VAND Dan­ske in­ge­ni­ø­rer har op­fun­det en tek­no­lo­gi, der kan be­ty­de nem ad­gang til drik­ke­vand i ver­dens fat­ti­ge om­rå­der. Ved hjælp af så­kald­te ‘ aqua­por­i­ner’, der er en slags pro­te­i­ner i vand, kan man fil­tre­re det re­ne vand fra i f. eks salt- el­ler brakvand. An­dreas Mo­gen­sen skal te­ste op­fin­del­sen i vægt­løs til­stand med hen­blik på at for­fi­ne tek­no­lo­gi­en. Fjern­sy­net trans­mit­te­re­de øje­blik­ket di­rek­te, da han blev den før­ste dan­sker i rum­met. Men den 38- åri­ge ci­vil­in­ge­ni­ørs rum­færd hand­ler om an­det og me­re end at plan­te fæd­re­lan­dets flag. El­ler at sæt­te re­kor­der.

Det er, groft sagt, vo­res frem­tid, der er på spil. Be­sæt­nin­gen på den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ( ISS), hvor An­dreas Mo­gen­sen i knap en SIK­KER­HED To mi­ni- sa­tel­lit­ter skal sen­des i kredsløb af An­dreas Mo­gen­sen. Den ene skal blandt an­det mod­ta­ge de au­to­ma­ti­ske iden­ti­fi­ka­tions­sig­na­ler, som stør­re ski­be ud­sen­der, og på den må­de over­vå­ge, hvil­ke ski­be der sej­ler i dansk far­vand ved Grøn­land.

KNOG­LES­KØR­HED

Astro­nau­ter­ne på ISS træ­ner om­kring et par ti­mer hver dag. I vægt­løs­hed mi­ster knog­ler og mus­k­ler hur­tigt styr­ke. Den skal hol­des ved li­ge, el­lers ri­si­ke­rer de at knæk­ke sam­men, når de kom­mer tilbage på Jor­den. Men i for­bin­del­se med træ­nin­gen ind­sam­ler astro­nau­ter­ne vi­den, som kan bru­ges i forsk­nin­gen mod knog­les­kør­hed ( oste­o­por­o­se), som man­ge æl­dre kvin­der li­der af.

GENBRUGSMAD

Det næ­ste store mål for rum­for­sker­ne er Mars, som man ger­ne vil sen­de en eks­pe­di­tion til. Men der er langt til pla­ne­ten, og det kræ­ver en enorm mad­pak­ke, som der ik­ke er plads til. Der­for skal den dan­ske astro­naut te­ste mad­va­rer, der er la­vet af in­gre­di­en­ser, som i prin­cip­pet kan væ­re ‘ hjem­me­dyr­ket’ i et rum­skib.

MU­SKEL­SKA­DER

På ISS fin­des et kæm­pe ap­pa­rat, der nær­mest er en mel­lem­ting mel­lem en fit­ness- ma­ski­ne og et avan­ce­ret må­le­ap­pa­rat. An­dreas Mo­gen­sen bli­ver den før­ste, der skal mu­skel­træ­ne i ap­pa­ra­tet. Pro­jek­tet skal gi­ve en stør­re vi­den om, hvad der sker med vægt­lø­se mus­k­ler, og på den må­de kom­me pa­tien­ter med mu­skel­ska­der til gavn på Jor­den.

TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER 2015

KLI­MAÆN­DRIN­GER

På­vir­ker gi­gan­ti­ske lyn og rønt­gen­strå­ling fra rum­met kli­ma­et på Jor­den? Som et kapitel i et stør­re forsk­nings­pro­jekt skal An­dreas Mo­gen­sen mon­te­re ud­styr, der kan af­lu­re hem­me­lig­he­der­ne bag ek­stremt vejr som tor­den­vejr, vand­damp og sky­er. Hå­bet er, at man der­ved kan la­ve me­re nøj­ag­ti­ge kli­ma­mo­del­ler.

RYGS­MER­TER

Astro­nau­ter­ne bli­ver op til fi­re cen­ti­me­ter hø­je­re, mens de er på ISS, for­di tyng­de­kraf­ten ik­ke træk­ker i krop­pen. Men det kan sam­ti­dig gi­ve store rygs­mer­ter. En­gel­ske eks­per­ter har la­vet en hel­dragt, der pres­ser krop­pen sam­men, og som An­dreas Mo­gen­sen skal te­ste for før­ste gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.