’’

BT - - NYHEDER - An­dreas Mo­gen­sen, fra rum­met

Dansk rum­mad: sprængt ok­se­bryst med kål, va­nil­je­rand med ra­b­ar­ber og Spa­ce Ro­cks cho­ko­la­de

uge er den ni­en­de be­bo­er, skal midt i vægt­løs­he­den sør­ge for, at vi­den­ska­ben ta­ger syv­mi­leskridt.

Kræft­forsk­ning

Det gæl­der blandt an­det kræft­forsk­ning, vi­den om dø­de­li­ge lun­ge­syg­dom­me, for­kal­k­ning af krop­pen – og selv­føl­ge­lig al­le de små dim­ser og dip­pe­dut­ter, vi om­gi­ver os med i hver­da­gen.

» Det man hø­rer mest om, er forsk­ning til Mars- eks­pe­di­tio­nen. Men det er kun en brøk­del af det, de la­ver på ISS. Re­sten er ren grund­vi­den­ska­be­lig forsk­ning i me­di­cin, cel­ler el­ler væ­sker, « for­kla­rer Tho­mas Andersen, di­rek­tør for Da­nish Aeros­pa­ce Com­pa­ny, der selv har frem­stil­let fle­re vi­den­ska­be­li­ge in­stru­men­ter til ISS.

I lø­bet af si­ne ot­te da­ge på rum- sta­tio­nen skal An­dreas Mo­gen­sen der­for ar­bej­de med om­kring 20 eks­pe­ri­men­ter, der er koblet til vi­den­skab og tek­no­lo­gi. I prak­sis er det så­dan, at man­ge fir­ma­er og or­ga­ni­sa­tio­ner be­ta­ler i dy­re dom­me for at få de­res ‘ va­rer’ rum­te­stet på ISS. Her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.