’’

BT - - NYHEDER -

DIS­SE HVERDAGSTING KOM­MER FRA RUM­MET IN­FRARØDT TER­MOME­TER Det er ame­ri­kan­ske Nasas fortje­ne­ste, at man nu kan slip­pe med at få stuk­ket no­get i øret, når man skal ha­ve ta­get tem­pe­ra­tu­ren. De op­fandt nem­lig det in­frarø­de ter­mome­ter i sam­ar­bej­de med et pri­vat fir­ma.

BIL­DÆK

Rum­tek­no­lo­gi er småt, hård­ført, let og smart, « for­kla­rer Jens Fre­de­rik Dals­gaard Ni­el­sen, lek­tor ved Aal­borg Uni­ver­si­ty Spa­ce Cen­ter. På ISS hø­ster man og­så mas­ser af vi­den om, hvad der sker i men­ne­ske­krop­pen.

» På jor­den er der ting, som tyng­de­kraf­ten skju­ler for os. Blandt an- Bil­fa­bri­kan­ten Goo­dy­ear var med til at for­læn­ge bil­dæks le­ve­tid, da man ind­byg­ge­de et sær­ligt fi­ber­ma­te­ri­a­le i si­ne dæk, der blev op­fun­det spe­ci­elt til 70’ er­ne og 80’ er­nes Viking- rum­kaps­ler. det no­get så sim­pelt som lun­ger­nes funk­tion. Fjer­ner man tyng­de­kraf­ten, får man et me­get me­re sim­pelt ‘ sy­stem’ at un­der­sø­ge, og det kom­mer syg­doms­be­hand­lin­gen til go­de på jor­den, « for­kla­rer Tho­mas Andersen.

Dan­ske for­søg

An­dreas Mo­gen­sen har en del dan­ske for­søg på sin to- do- li­ste. Blandt BRAND­SIK­KER­HED Det blev op­rin­de­ligt ud­vik­let til Apol­lo- rum­kaps­lens skjold. I dag fin­der man den brand­hæm­men­de ma­ling overalt. Li­ge fra dør­kar­me til stå­l­b­jæl­ker i højhu­se.

HO­VED­PU­DER

Det så­kald­te ‘ me­mory skum’ bli­ver brugt til alt li­ge fra ho­ved­pu­der til fly­sæ­der. De fle­ste ken­der nok ho­ved­pu­der­ne fra ‘ Tem­pur’. Op­rin­de­ligt blev det op­fun­det i for­bin­del­se med astro­nau­ter­nes sik­ker­hed i til­fæl­de af nedstyrt­ning. an­det skal han te­ste puls­må­ler­ud­styr og sen­de en sa­tel­lit i kredsløb.

» Vi er det ene­ste dan­ske uni­ver­si­tet, der har no­get med derop­pe. En sa­tel­lit, der kan fin­de ski­be ude på de store, åb­ne ha­ve, hvor der el­lers in­gen over­våg­ning er på, « si­ger lek­to­ren fra Aal­borg Uni­ver­si­ty Spa­ce Cen­ter, Jens Fre­de­rik Dals­gaard Ni­el­sen.

Sa­tel­lit­ten kan blandt an­det væ­re

BABYMAD

Me­get babymad er til­sat ek­stra næ­ring. Op­skrif­ten kan spo­res tilbage til rum­far­ten, der ik­ke sen­der store mad­kur­ve med i rum­met, for det er alt for dyrt.

FRYSE­TØR­RING

med til at opkla­re, hvil­ke ski­be der kan stå bag olieud­s­lip, samt over­vå­ge Dan­marks far­van­de om­kring Grøn­land.

Her på si­den kan du gå på op­da­gel­se i, hvad de jord­bund­ne dan­ske­re får ud af An­dreas Mo­gen­sens rum­færd. Og hvil­ke an­dre hverdagsting der op­rin­de­ligt stam­mer fra rum­met. De fryse­tør­re­de styk­ker på din hin­d­bær­snit­te? Tek­no­lo­gi­en blev i sin tid for­fi­net af ame­ri­ka­ner­ne, der hav­de brug for lang­tids­hold­bar, men let mad til de­res Apol­lo- mis­sio­ner.

SOL­CEL­LER

Mo­der­ne, ef­fek­ti­ve sol­cel­ler, der kan ud­vik­le op til 50 pro­cent me­re strøm end ‘ gam­mel­daws’ sol­cel­ler, blev ud­vik­let til et – hvad el­lers – for­søg med ube­man­de­de fly i stor højde.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.