Fo­to­vog­ne­ne har sy­stem­fejl

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UPRÆ­CI­SE

Bi­li­ster, der træ­der for hårdt på spe­e­de­ren på lan­dets mo­tor­ve­je, be­hø­ver ik­ke at fryg­te en hil­sen fra po­li­ti­et med bil­le­de og giro­kort ved­lagt.

De man­ge nye fo­to­vog­ne, som po­li­ti­et tog i brug tid­li­ge­re på året, kan nem­lig ik­ke bru­ges på mo­tor­ve­je. Det be­kræft er Rigs­po­li­ti­et over for TV2 Nord.

Det er en soft wa­re­fejl, der er skyld i mi­se­ren. Hvis man kø­rer hur­ti­ge­re end 140 ki­lo­me­ter i ti­men, får man et så­kaldt højha­stig­heds­til­læg oveni bø­den. Men soft wa­ren kan la­ve fejl i til­læg­get. Der­for bli­ver in­gen af lan­dets nye fo­to­vog­ne brugt til at må­le hø­je ha­stig­he­der på mo­tor­ve­je­ne, for­tæl­ler vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Ar­ne Mar­tin­sen fra Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Færds­els­cen­ter.

Po­li­ti­et hå­ber, at man har så me­get styr på tek­nik­ken, at fo­to­vog­ne­ne kan ta­ges i brug på mo­tor­ve­je­ne til novem­ber.

Fo­to­vog­ne­ne kan hel­ler ik­ke må­le mo­tor­cyk­li­ster. Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Ole Juul Sch­midt fra Nord­jyl­lands Po­li­tis færds­el­s­af­de­ling for­kla­rer pro­ble­met:

» Kø­re­tø­jer­ne er sim­pelt­hen for små til, at vi får til­stræk­ke­lig re­fl ek­sion på ud­sty­rets la­ser­ud­styr, « si­ger han til TV2 Nord.

De nye fo­to­vog­ne er ik­ke ak­ku­ra­te nok ved ha­stig­he­der over 140 km/ t. De kan hel­ler ik­ke må­le mo­tor­cyk­ler. De er for små.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.