Kap­ta­jn red­de­de 157 pas­sa­ge­rer

Et fly brød i brand i Las Ve­gas, da det var på vej til start­ba­nen

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER 2015

FLY I FLAM­MER

Et fly fra Bri­tish Airways brød tirs­dag af­ten i brand i Las Ve­gas, da det var på vej til start­ba­nen. Til alt held for de 157 pas­sa­ge­rer, var den er­far­ne kap­ta­jn Chris Hen­key, 63 år, sig sit an­svar be­vidst, og al­le blev red­det sik­kert ud. Jour­na­list Ja­cob Ste­in­berg var med om bord og skil­drer nog­le pa­nikslag­ne mi­nut­ter i fly­et.

» Han tal­te se­ne­re til et par pas­sa­ge­rer, og al far­ven var dræ­net fra hans an­sigt. Vi tryk­ke­de hånd og tak­ke­de ham. Der var ik­ke ord nok i he­le ver­den til at ud­tryk­ke vo­res tak­nem­me­lig­hed. »

Or­de­ne kom­mer i et ind­læg fra jour­na­list Ja­cob Ste­in­berg fra den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an. Kort for­in­den kom han helskin­det igen­nem et af sit livs vær­ste op­le­vel­ser, da det fly, han sad i, brød i brand. Men en år­vå­gen kap­ta­jn hånd­te­re­de si­tu­a­tio­nen til per­fek­tion, og al­le 157 pas­sa­ge­rer over­le­ve­de hæn­del­sen.

Ja­cob Ste­in­berg skul­le fly­ve hjem til Lon­don ef­ter nog­le da­ge i Las Ve­gas og hav­de ik­ke den fjer­ne­ste anel­se om, hvad der ven­te­de ham og de øv­ri­ge pas­sa­ge­rer. Han hav­de sat sig til ret­te i sæ­de 24H i det enor­me Bo­e­ing 777- fly på 350 ton fra Bri­tish Airways.

Som sæd­van­lig var han fal­det i søvn, før fly­et var i luf­ten. Han nå­e­de at ob­ser­ve­re pas­sa­ge­rer, der læ­ste, snak­ke­de el­ler le­ge­de med fly­ets un­der­hold­nings­sy­stem. Men plud­se­lig våg­ne­de han ved et kæm­pe bump.

» Jeg kun­ne mær­ke, at pi­lo­ten ram­te brem­ser­ne. Hans hur­ti­ge re­ak­tion red­de­de for­ment­lig vo­res liv, og det er først vir­ke­lig ved at syn­ke ind, når jeg skri­ver det­te. Hvad der var sket, hvis vi var let­tet, gør mig syg, « skri­ver Ja­cob Ste­in­berg i blo­gind­læg­get. Røg om­kring den ene mort­or Fly­et brem­se­de, iføl­ge Ja­cob Ste­in­berg, med store vi­bra­tio­ner på mel­lem 30 og 60 se­kun­der. Da fly­et var stop­pet helt, for­tal­te per­so­na­let, at al­le skul­le bli­ve sid­den­de og for­hol­de sig ro­ligt. Men kort ef­ter kig­ge­de han ud ad vin­du­et, og så der var røg om­kring den ene mo­tor. Der lug­te­de af brændt gum­mi – en bit­ter og dybt ube­ha­ge­lig lugt. Og så gik folk i pa­nik.

Løb væk fra fly­et

Se­kun­der­ne ef­ter bli­ver hek­ti­ske for Ja­cob Ste­in­berg og hans ven Ja­mes, som han fulg­tes med. Fly­et skul­le evaku­e­res med det sam­me. Fly­et hav­de lidt stor ska­de, og brand­folk var i gang med at sluk­ke flam­mer­ne i den ene mo­tor.

Folk re­a­ge­re­de på for­skel­lig vis. En hav­de ho­ve­d­et stift be­gra­vet i hæn­der­ne; en an­den sad tungt på as­fal­ten. Og så var der kvin­den med den etåri­ge dat­ter, som var helt uvi­den­de over for si­tu­a­tio­nen.

De 157 pas­sa­ge­rer blev kørt tilbage til luft­havns­ter­mi­na­len i bus­ser, og de måt­te ven­te i no­gen tid ved told­væ­se­net.

» En kvin­de ved si­den af mig græd, og hen­des ven hav­de en for­bin­ding på sit knæ. Al­le var ryste­de. Da adre­na­li­nen hav­de lagt sig, indså jeg, hvor hur­tigt mit hjer­te ban­ke­de. Der var for­ment­lig sta­dig et ele­ment af chok: da vi for­lod luft­hav­nen, ryste­de jeg, « ly­der de rø­ren­de ord fra Ja­cob Ste­in­berg.

Man­ge klapsal­ver

Den en­gel­ske kap­ta­jn Chris Hen­key fik store klapsal­ver, da han ef­ter­føl­gen­de mød­te pas­sa­ge­rer­ne og tal­te til dem.

Iføl­ge Daily Mail blev 14 men­ne­sker kørt på ho­spi­ta­let for at bli­ve be­hand­let for min­dre ska­der. Det store lang­di­stan­ce­fly fra Bri­tish Airways blev an­gi­ve­ligt byg­get i 1998 og har en god sik­ker­heds­hi­sto­rik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.