Syv års fængsel for år­ti­ers se­x­mis­brug af dat­ter

BT - - NYHEDER -

En 51- årig mand fra Ski­ve- eg­nen skal syv år i fængsel for at ha­ve mis­brugt sin nu voks­ne dat­ter seksu­elt gen­nem 24 år. Det skri­ver tv­midt­vest. dk.

Ved Ret­ten i Vi­borg blev den nu 29- åri­ge dat­ters mor sam­ti­dig idømt ni må­ne­ders fængsel for med­vir­ken til de seksu­el­le kræn­kel­ser. Blandt an­det for­di hun ik­ke hav­de gre­bet ind i det langstrak­te mis­brugs­for­løb.

Er­kend­te sig skyl­dig

Fa­de­ren har er­kendt sig skyl­dig i de fle­ste an­kla­ge­punk­ter. Han har dog ik­ke vil­let af­gi­ve for­kla­ring, skri­ver tv­midt­vest. dk. Ef­ter ret­tens af­gø­rel­se ud­bad den 51- åri­ge sig be­tænk­nings­tid med hen­syn til at an­ke dom­men.

Mo­de­ren valg­te der­i­mod at an­ke sin dom på ste­det, da hun blandt an­det har for­kla­ret, at man­den var me­get do­mi­ne­ren­de, og at hun og dat­te­ren var ban­ge for ham.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.