Her er den nye

Ap­ple præ­sen­te­re­de i går de nye iPho­ne 6s og 6s Plus

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

GAD­GETS

For Ap­ples mil­li­o­ner af di­scip­le er det nær­mest som ju­le­tid, når elek­tro­nik- gi­gan­ten hvert år i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber præ­sen­te­rer si­ne nye pro­duk­ter.

Der­for sad ut­ro­lig man­ge men­ne­sker og­så kli­net til skær­men, da Ap­ple i går af­tes af­holdt key­no­te- præ­sen­ta­tion i San Fran­ci­scos Bill Gra­ham Ci­vic Au­di­to­ri­um.

Og det gik, som de fle­ste ryg­tes­me­de hav­de for­ven­tet: Ap­ple- chef Tim Cook af­slø­re­de pro­du­cen­tens to nye FAKTA: IPHO­NE 6S OG 6S PLUS nye iPho­nes har funk­tio­nen 3D Touch. Te­le­fo­nen re­gi­stre­rer, hvor hårdt du tryk­ker og ud­fø­rer for­skel­li­ge hand­lin­ger af­hæn­gigt af, hvor hårdt du tryk­ker. 3D touch gør det mu­ligt at få f. eks. billeder el­ler vi­deo­er til at sprin­ge frem på skær­men.

i far­ver­ne sølv, ros­arød, spa­ce grey el­ler guld.

sam­me di­men­sio­ner som iPho­ne 6 og 6 Plus.

De

Fås

Har

Ka­me­ra­et

skud på stam­men, iPho­ne 6s og 6s Plus.

Mo­bil­eks­pert Jo­hn G. Pe­der­sen er dog ik­ke over­væl­det af re­sul­ta­tet.

» De brin­ger ik­ke så væl­dig me­get nyt. De lig­ner fuld­kom­men de fo­re­gå­en­de te­le­fo­ner. Der er selv­føl­ge­lig op­da­te­ret tek­no­lo­gi, men der er in­gen grund til at smadre den gam­le iPho­ne og kø­be en ny i den tro, at ver­den vil se an­der­le­des ud i mor­gen, « si­ger Jo­hn G. Pe­der­sen, der er stif­ter af me­re­mo­bil. dk.

Ny funk­tion

Den stør­ste nyhed var funk­tio­nen 3D Touch, hvor skær­men kan re­gi­stre­re, hvor hårdt du tryk­ker, hvil­ket kan bru­ges til en ræk­ke nye funk­tio­ner – ek­sem­pel­vis kan et

i 6S og 6S plus er på 12 me­ga­pixels. Det nye au­to­fo­kus er hur­ti­ge­re og me­re præ­cist.

Kom­mer iPho­ne Skær­men

hårdt tryk få et bog­stav el­ler en vi­deo til at bli­ve stør­re.

» Det er en smart funk­tion, som nok skal få folk ned i bu­tik­ker­ne, men når det er sagt, så er det lidt svært at se, hvad man egent­lig skal bru­ge det til, « si­ger Jo­hn G. Pe­der­sen.

Bed­re ka­me­ra

Der­u­d­over er der og­så en ræk­ke an­dre for­bed­rin­ger så­som en hur­ti­ge­re pro­ces­sor, bed­re ka­me­ra samt for­bed­ret fin­ger­af­tryks- af­læs­ning.

De nye iPho­nes kom­mer til salg i USA fra 25. sep­tem­ber, og li­ge­som tid­li­ge­re år for­ven­tes det, at de vil ram­me dan­ske bu­tik­ker in­den årets ud­gang.

med 64 bit A9- chip 6S op­ta­ger vi­deo i 4K.

på fron­ten kom­mer til at fun­ge­re som en blitz til front­ka­me­ra­et. Skær­men kan ly­se tre gan­ge så me­get, når den bru­ges som blitz til en sel­fie. og plus får sty­re­sy­ste­met iOS 9 bli­ver dob­belt så hur­tigt.

for 6S og 6S plus bli­ver den sam­me som for de nu­væ­ren­de.

touch- ID ( fin­ger­af­tryks- af­løs-

6S Wi­fi Pri­sen

For­bed­ret

ning)

TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.