End­nu en Ap­ple- ba­by: iPad Pro

BT - - NYHEDER - Larh

Un­der høj­ti­de­lig mu­sik præ­sen­te­re­de Ap­ple­chef Tim Cook i går ’ den stør­ste iPad- nyhed si­den iPad’en’, som han ud­tryk­te det: iPad Pro.

En ny og kraf­tigt for­stør­ret ud­ga­ve af den vel­kend­te iPad.

Det før­ste, der sprin­ger i øj­ne­ne, er dens skærm­stør­rel­se på 12,9 tom­mer. Men der­u­d­over kom­mer den og­så med en lang ræk­ke tek­ni­ske for­bed­rin­ger i for­hold til sin ’ lil­le­bror’.

Den har blandt an­det en ny 64- bit chip- pro­ces­sor, som gør den 22 gan­ge hur­ti­ge­re end den før­ste iPad, samt en skærmop­løs­ning på 5,6 mil­li­o­ner pixels.

Der­u­d­over er den ud­sty­ret med et 8 me­ga­pixel- ka­me­ra, fi­re ind­byg­ge­de højt­ta­le­re og et bat­te­ri med en le­ve­tid på 10 ti­mer. iPad Pro kom­mer med sty­re­sy­ste­met IOS 9.

I hand­len i novem­ber

Der kom­mer des­u­den et sær­ligt ta­sta­tur til iPad Pro samt en ’ Ap­ple Pen­cil’, der blandt an­det kan bru­ges af gra­fi­ke­re.

Al­le pro­duk­ter­ne inkl. Ap­ple Pen og ta­sta­tu­ret kom­mer i hand­len i USA i novem­ber. Den kom­mer til at ko­ste 799 dol­lar for den mind­ste ud­ga­ve med 32 GB. Den kom­mer i tre far­ver: Sølv, guld og ’ spa­ce grey.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.