Bo­lig­kø­be­res øn­ske­li­ste

BT - - NYHEDER - Lou­i­se Kast­berg lo­ka@ ber­ling­s­ke. dk

NY BO­LIG

Det kan væ­re svært at få op­fyldt al­le si­ne øn­sker, når drøm­me­bo­li­gen skal fin­des. Of­te må man gå på kom­pro­mis med fle­re af si­ne krav, da pen­ge­pun­gen sæt­ter en na­tur­lig græn­se for, hvad der er mu­ligt.

vig­tig fak­tor i un­der­sø­gel­sen.

» Det er næp­pe en over­ra­skel­se for no­gen, at bo­li­gens pris­ni­veau er en alt­af­gø­ren­de pa­ra­me­ter i bo­lig­val­get, og det er den pa­ra­me­ter, der gi­ver bag­hjul til al­le an­dre pri­o­ri­te­ter, « si­ger che­fø­ko­nom i RD Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig, der har ana­ly­se­ret tal­le­ne.

Tæt på ar­bejds­plad­sen

Der­for er det en god idé at Han er fak­tisk overrasket ha­ve styr på si­ne pri­o­ri­te­ter, over, at det ik­ke er en langt så der kan sæt­tes flu­e­ben stør­re an­del, der næv­ner ved de vig­tig­ste punk­ter på pri­sen. øn­ske­li­sten. » Må­ske kan det hæn­ge

Hvor­dan den ser ud, er sam­men med, at der for na­tur­lig­vis in­di­vi­du­elt, men nog­le ik­ke ske­les til pri­sen i en lang ræk­ke punk­ter går før­ste om­gang. I ste­det skal iføl­ge re­al­kre­dit­sel­ska­bet der væ­re nog­le an­dre kar­diRe­al­kre­dit Dan­mark ( RD) nal­punk­ter op­fyldt, før man igen hos de fle­ste bo­lig­køover­ho­ve­det bru­ger tid på be­re. Det er blandt an­det at kon­cen­tre­re sig om næ­ste fak­to­rer som pris, be­lig­ge­n­af­gø­ren­de skridt i for­hold til, hed i for­hold til job, fa­mi­lie, om øko­no­mi­en er so­lid nok skole og fri­tidsak­ti­vi­te­ter, til bo­lig­køb, « si­ger che­fø­ko­nem ad­gang til kol­lek­tiv no­men. trans­port, na­tur og sik­kerPå an­den­plad­sen over de he­den i om­rå­det. fak­to­rer, flest pri­o­ri­te­rer ved

I en ny un­der­sø­gel­se, som et bo­lig­køb, er af­stan­den ana­ly­se­fir­ma­et Yougov har til ar­bejds­plad­sen – hvil­ket fo­re­ta­get for RD, er et re­præ­om­kring en tred­je­del har sen­ta­tivt ud­snit af dan­sker­pe­get på. ne ble­vet spurgt, hvil­ke fakOg­så øn­sket om at væ­re to­rer der er vig­tigst for de­res tæt på ven­ner og fa­mi­lie står valg af bo­lig. De måt­te væl­ge højt på li­sten for om­kring 30 op til tre ud pct.af ti svar­mu­lig­he­der. N Lidt over halv­de­len atur i om­rå­det ki­ler sig har pe­get på pri­sen som en ind på fjer­de­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.