’’

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Bun­de­sen

Jeg skal ik­ke på sce­nen, før jeg kan gå igen. Jeg vil­le nok kom­me ud på tur­né med en gu­i­ta­rist

» Det har kræ­vet en lang pro­ces for mig, ba­re det at kom­me her­til, hvor jeg sid­der her og ta­ler med dig. Det har jeg pri­o­ri­te­ret højt fra be­gyn­del­sen: at in­tel­lek­tet skul­le ha­ve en ma­ke- over. Det har væ­ret vig­tigt for mig at nå her­til, hvor jeg kan skri­ve og ta­le, før jeg stil­ler mig ud i of­fent­lig­he­den. Næ­ste pro­jek­tet er at gå - sid­ste pro­jekt er at få min arm i gang igen, så jeg kan spil­le på min gu­i­tar, « si­ger Bun­de­sen.

Der har væ­ret an­dre pro­jek­ter i Mi­cha­el Bun­de­sens liv, men Shu- bi- dua er, som han fl ere gan­ge tid­li­ge­re har sagt, ble­vet hans bor­ger­li­ge em­be­de, hans liv. Den rø­de tråd. Der­for glæ­der han sig ’ som et lil­le barn’ til at se mu­si­ca­len, der har pre­mi­e­re på Fre­de­ri­cia Te­a­ter den 25. sep­tem­ber.

Shu- bi- dua har ind­til vi­de­re ud­gi­vet 18 al­bum. Der lig­ger en hånd­fuld skit­ser til no­get, der må­ske en­gang kun­ne bli­ve et kom­men­de al­bum. I Shu- bi- dua skrev de som re­gel san­ge­ne sam­men, især Bun­de­sen og Har­din­ger, da

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.