En gam­mel drøm går i op­fyl­del­se

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

SHU- BI- DUA- MU­SI­CAL

Fre­dag den 25. sep­tem­ber er der pre­mi­e­re på mu­si­ca­len om Shu- bi- dua. Det er man­ge år si­den, der før­ste gang blev tænkt i de ba­ner. Men først nu re­a­li­se­res den gam­le drøm på det frem­gangs­ri­ge Fre­de­ri­cia Te­a­ter.

» Har­din­ger og jeg har talt om det i nog­le år. Vi tænk­te, at Shu- bi- du­as ma­te­ri­a­le eg­ne­de sig til en mu­si­cal. Mu­sik­ken er jo let og udad­vendt, og så al­li­ge­vel med mas­ser af hi­sto­ri­er i. Det var en drøm. Og da jeg blev no­gen­lun­de rask igen, var det mig selv, der hen­vend­te mig til Fre­de­ri­cia - ef­ter at ha­ve set de­res suc­ces med ’ Alad­din’ og ’ Den lil­le havfrue’, « si­ger Mi­cha­el Bun­de­sen.

La­ver det i respekt

Har du væ­ret i tvivl om, hvor­vidt der er et pu­bli­kum til en Shu- bi- dua- mu­si­cal?

» Egent­lig ik­ke, for vi spil­le­de jo li­ge op til, at jeg blev syg. Der var fuld fart på i ka­len­de­ren. Folk kom jo sta­dig og sang med på num­re­ne. Jeg hå­ber hel­ler ik­ke, at jeg får grund til at væ­re i tvivl med det fo­re­lø­bi­ge for­salg ( 40.000 bil­let­ter, red.). Ko­de­or­det for te­a­tret i Fre­de­ri­cia har he­le ti­den væ­ret, at de la­ver det i respekt for Shu- bi- dua. Det har væ­ret me­get vig­tigt for dem, at vi ik­ke måt­te væ­re ban­ge for pro­jek­tet, « si­ger Mi­cha­el Bun­de­sen. fat­te­ren og en form for kor­rek­tur­læ­ser. For­stå­et på den må­de, at han har få­et til­sendt den mu­sik og de tek­ster, mu­si­cal­fol­ke­ne i Fre­de­ri­cia har tænkt sig at bru­ge.

» Jeg har den hold­ning, at man skal la­de fag­folk gø­re det, de er bedst til. Det lær­te jeg om ik­ke an­det af Shu- bi­dua- fil­men ’ Den rø­de tråd’ ( der fik et ul­tra­kort liv i de dan­ske bi­o­gra­fer, red.). Det er dem på te­a­tret, der har for­stand på sceno­gra­fi, hi­sto­ri­er og plot. Jeg be­tin­ge­de mig, at ind­si­gel­ses­ret, hvis der var fejl i for­hold til de op­rin­de­li­ge pla­der. Bå­de af hen­syn til san­ge­ne, men li­ge så me­get af hen­syn til vo­res fans, « si­ger Mi­cha­el Bun­de­sen.

’ Guld­hor­ne­ne’

Han har end­nu ik­ke over­væ­ret prø­ver el­ler set op­ta­gel­ser fra prø­ver­ne på vi­deo. Men glæ­der sig ’ som et lil­le barn’, som han si­ger.

Fre­de­ri­cia Te­a­ters di­rek­tør Sø­ren Møl­ler har tid­li­ge­re sagt til bt. dk, at ar­bej­det med Shu- bi- du­as san­ge er som at ar­bej­de med guld­hor­ne­ne.

» Det er en ære. Da vi fik hen­ven­del­sen fra Shu- bi- dua, var jeg tændt med det sam­me. Jeg er gam­mel ro­ck­mu­si­ker, jeg er te­a­ter- en­tre­prenant, ken­der al­le de gam­le num­re - jeg har et nært og pas­sio­ne­ret for­hold til shub­ber­nes mu­sik. Der er ik­ke man­ge dan­ske­re, der ik­ke på et tids­punkt har haft et for­hold til de­res mu­sik. Det er en del af vo­res fæl­les dna, vo­res kul­tu­rarv, « si­ger Sø­ren Møl­ler.

» Det er en ære. Da vi fik hen­ven­del­sen fra Shu- bi- dua, var jeg tændt med det sam­me. Jeg er gam­mel ro­ck­mu­si­ker, jeg er te­a­te­ren­tre­prenant, ken­der al­le de gam­le num­re - jeg har et nært og pas­sio­ne­ret for­hold til shub­ber­nes mu­sik, « si­ger Fre­de­ri­cia Te­a­ters di­rek­tør Sø­ren Møl­ler. Her ses han sam­men med Mi­cha­el Bun­de­sen. Sø­ren Møl­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.