Pi­lou As­bæk im­po­ne­rer i krigs­film

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

Ugens nye bi­o­graf­film tæl­ler et dansk krigs­dra­ma med Pi­lou As­bæk, en de­but af USAs nye kvin­de­li­ge ko­mi­ker Amy Schu­mer og en fort­sæt­tel­se til for­ri­ge års ame­ri­kan­ske ung­doms­hit ’ Ma­ze Run­ner’.

I ’ Kri­gen’ spil­ler Pi­lou As­bæk dansk kom­pa­ni­chef i Af­ga­ni­stan. Tu­va No­vo­t­ny spil­ler ko­nen hjem­me i Dan­mark. Og un­der over­skrif­ten ’ Stærkt dansk dra­ma om pri­sen for at gå i krig’ gi­ver BTs an­mel­der Ni­els Lind Lar­sen fi­re ud af seks stjer­ner.

Bå­de As­bæk og No­vo­t­ny får store ro­ser med på vej­en. Og Ni­els Lind Lar­sen kon­klu­de­rer:

Stærk og vig­tig film

’ To­bi­as Lind­holm har skabt en stærk og vig­tig film, der fortje­ner at bli­ve mær­ket, set og dis­ku­te­ret.’

I den mod­sat­te en­de af spek­t­ret fol­der USAs ny­e­ste kvin­de­li­ge ko­me­di­e­stjer­ne Amy Schu­mer sig ud i sin film­de­but ’ Trainwreck’ - en film, hvor køns­rol­ler­ne bli­ver vendt på ho­ve­d­et. Og i ’ In­fer­no­et’, der er fort­sæt­tel­sen til ung­doms­hit­tet ’ Ma­ze Run­ner’, står kam­pen den­ne gang imod nog­le frem­ti­di­ge zom­bi­er. Beg­ge dis­se film må nø­jes med tre stjer­ner.

Læs al­le tre an­mel­del­ser på bt. dk

Pi­lou As­bæk . spil­ler sol­dat i To­bi­as Lind­holms nye dan­ske film ’ Kri­gen’. Fo­to: NF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.