Ens man­ge nu­an­cer

Strøm­me­de til pre­mi­e­re på To­bi­as Lind­holms nye dan­ske fi lm fi lm, som bran­chen har store for­vent­nin­ger til

BT - - KULTUR - So­fi e Gråbøl Myn­s­ter Rosa­lin­de Ol­sen Ad­ler- Ol­sen Pi­lou As­bæk Lind­holm No­vo­t­ny, To­bi­as Tu­va Jus­si Al­der- Kes Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk

STREAM/ KØB – SAN­GE

1. JUSTIN BIEBER What Do You Me­an?

2. Gil­li

( Kil­de hit­lis­ten. nu)

C ´ est La Vie 3. Za­ra Lars­son Lush Li­fe

GAL­LA- PRE­MI­E­RE

I dag har To­bi­as Lind­holms fi lm ’ Kri­gen’ pre­mi­e­re i lan­dets bi­o­gra­fer. Det Dan­ske Fil­min­sti­tut ser den som en mu­lig Oscar- kan­di­dat.

Krig er ik­ke sort- hvidt. Det er et be­greb, der rum­mer man­ge fl ere nu­an­cer, end vi ser ved før­ste øje­kast. Og som krigs­før­en­de na­tion er det vig­tigt, at vi for­hol­der os til em­net.

Det er en af grun­de­ne til, at ma­nuskript­for­fat­ter og in­struk­tør To­bi­as Lind­holm har valgt at skil­dre kri­gen i Af­g­ha­ni­stan i sin nye spil­le­fi lm ’ Kri­gen’. Og der er store for­vent­nin­ger til fi lmen, som Det Dan­ske Fil­min­sti­tut har sat på en short­list til at bli­ve dansk kan­di­dat til en no­mi­ne­ring i ka­te­go­ri­en ’ Foreign Langu­a­ge Film’ ved Oscar- ud­de­lin­gen. Krigs­for­bry­de­rens per­spek­tiv ’ Kri­gen’, der har pre­mi­e­re i lan­dets bi­o­gra­fer i dag, har Pi­lou As­bæk i ho­ved­rol­len. Han spil­ler en kom­pag­ni­chef, som un­der en pa­trul­je i en lands­by kom­mer ud i et af­gø­ren­de di­lem­ma, hvor han må væl­ge mel­lem at mi­ste nog­le af sin eg­ne mænd el­ler udføre en or­dre, der ko­ster ci­vi­le liv. Sa­gen for­føl­ger ham på dansk grund, hvor han bli­ver truk­ket igen­nem en op­s­li­den­de rets­sag.

I et in­ter­view, som Ber­ling­s­ke brin­ger i dag, for­kla­rer To­bi­as Lind­holm, at han blandt an­det for­sø­ger at få pu­bli­kum til at se sa­gen fra den an­kla­ge­de krigs­for­bry­ders per­spek­tiv.

» Jeg tænk­te på, hvor­dan jeg kun­ne få pu­bli­kum til at sæt­te sig ud over den po­li­ti­ske kor­rek­t­hed og ’ hep­pe’ på en mand, som står an­kla­get og til­talt for en krigs­for­bry­del­se af den vær­ste art. He­le fi lmen skal ik­ke nød­ven­dig­vis for­sva­re ho­ved­per­so­nen, men jeg vil ger­ne in­vi­te­re det en­kel­te med­lem af pu­bli­kum til at ind­ta­ge mod­par­tens rolle og op­da­ge, hvor svært det kan væ­re, at ta­le om de her di­lem­ma­er og i øv­rigt for­stå he­le kri­gens kom­plek­si­tet, « si­ger To­bi­as Lind­holm til Ber­ling­s­ke.

Aft enens ho­ved­per­so­ner,

som spil­ler sol­da­ten Claus Mi­cha­el, in­struk­tø­ren selv og som spil­ler sol­da­tens ko­ne Ma­ria. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Suc­ces- for­fat­te­ren hav­de ta­get søn­nen

med i bi­o­graff en.

’ Ba­de­ho­tel­let’s

var og­så at fi nde blandt de man­ge gæ­ster til gal­lapre­mi­e­ren i Im­pe­ri­al bi­o­gra­fen.

brug­te og­så sin ons­dag aft en på at se Pi­lou As­bæk i To­bi­as Lind­holms nye dan­ske fi lm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.