Fan­get midt i op­tø­jer­ne

En hyg­ge­lig mid­dag i det ty rki­ske fe­ri­e­pa­ra­dis Ala­nya ud­vik­le­de sig til et ma­re­ridt for dansk kvin­de

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Fo­to: Sti­ne Wi­ren­feldt Meyer

OP­TØ­JER

Ved et til­fæl­de end­te Sti­ne Wi­ren­feldt Meyer midt i vold­som­me op­tø­jer mel­lem ty rke­re og kur­de­re i det ty rki­ske fe­ri­e­pa­ra­dis Ala­nya, eft er at en vars­let fre­de­lig de­mon­stra­tion tirs­dag plud­se­lig eska­le­re­de med brandstift el­ser, hær­værk og stenkast.

Sam­men med sin mor, kæ­re­ste, bror og bro­de­rens kam­me­rat var hun ude at spi­se på en re­stau­rant nær by­ens cen­trum, da de for­nem­me­de, at no­get var ved at ske.

Kur­der­ne om­kring dem så be­kym­re­de ud. Ban­ge. De fem dan­ske­re blev op­for­dret til at ta­ge hjem i de­res fe­ri­e­lej­lig­hed ik­ke langt fra cen­trum.

På vej­en hjem kom de for­bi den kur­di­ske re­stau­rant Gre­en Ri­ver, og ud af in­gen­ting duk­ke­de hund­re­de de­mon­stran­ter op om­kring dem. Syn­gen­de og rå­ben­de.

» De stop­pe­de op ved bu­tik­ken ved si­den af re­stau­ran­ten og be­gynd­te at smadre den, « for­tæl­ler Sti­ne Wi­ren­feldt Meyer

» De ka­ste­de med sten, og der var tå­re­gas. Der op­stod no­get tu­mult, og der var nog­le, der hav­de hjem­mela­ve­de vå­ben af en el­ler an­den art. Jeg er ik­ke klar over, hvad det var, de skød med, men de skød op i luft en, og der op­stod pa­nik på re­stau­ran­ten. Der var børn, der lå ude på gul­vet i køk­ke­net og fi k at vi­de, at de skul­le bli­ve lig­gen­de i dæk­ning, « til­fø­jer hun.

Tirs­da­gens op­tø­jer i Ala­nya føl­ger i kølvan­det på de se­ne­ste da­ge og ugers uro­lig­he­der i Tyr­ki­et mel­lem tyr­ker­ne og og det kur­di­ske min­dre­tal. Det he­le eska­le­re­de tirs­dag, hvor pro- kur­di­ske byg­nin­ger, ba­rer og re­stau­ran­ter blev an­gre­bet.

Tå­re­gas

» Vi var ik­ke ban­ge, mens det ske­te. Selv­føl­ge­lig kør­te adre­na­li­nen, men som turist sy­nes jeg, man føl­te sig sik­ker. Det var ik­ke en kon­fl ikt mel­lem os og dem. Det ene­ste pro­blem var, at vi var på en kur­disk re­stau­rant. Det er mel­lem kur­de­re og tyr­ke­re, « for­tæl­ler hun.

Mens op­tø­jer­ne stod på, søg­te de fem dan­ske­re ly i en ho­tel­lob­by. Da de­mon­stran­ter­ne var væk, tog de græ­den­de med tå­re­gas i øj­ne­ne hjem til den lej­lig­hed, de har haft i by­en de se­ne­ste godt 15 år.

» Vi er kom­met me­get her­ne­de, og vi har al­drig op­le­vet no­get som det her, « si­ger Sti­ne Wi­ren­feldt Meyer.

Bu­tik­ken ved si­den af den kur­di­ske re­stau­rant blev smadret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.