She­riff en blev rå­d­gi­ver

Svend Aa­ge Jens­by har prø­vet sig selv af som skarp she­rif og for­svars­mi­ni­ster

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk

75 ÅR I DAG

Nog­le po­li­ti­ke­re står stærkt i væl­ger­fol­kets hukom­mel­se læn­ge eft er de­res exit. Svend Aa­ge Jens­by ( V) er en af dem.

Selv om det er 11 år si­den, han plud­se­lig trak sig fra po­sten som Fog­hs før­ste for­svars­mi­ni­ster, erin­dres hans po­li­ti­ske pro­fi l li­ge så skar­pt som hans kan­te­de, kar­se­klip­pe­de fy­si­og­no­mi. Der mat­che­de hans kon­tan­te kom­mu­ni­ka­tion så godt, men som må­ske og­så før­te til det po­li­ti­ske fald.

Helt slup­pet kon­tak­ten til nog­le af si­ne sol­da­ter har han ik­ke – det ven­der vi tilbage til.

Vej­en til Chri­sti­ans­borg var bro­lagt med suc­ce­ser in­den for po­li­ti- og an­kla­ge­myn­dig­hed for den i dag 75- åri­ge jurist, går­de­jer­søn­nen fra Randers- eg­nen, som fa­de­ren for­bød at dyr­ke sin fa­vo­ritsport, boksning – det var for far­ligt. Men ver­balt vir­ke­de tek­nik­ken, når han tog om­gan­ge med lov­bry­de­re i fel­ten el­ler i rets­sa­len.

Med truk­ken pi­stol

Før­ste job var som il­ter po­li­ti­fuld­mæg­tig i Nør­re­sund­by, hvor man end­nu erin­drer ham kom­me lø­ben­de ved ud­ryk­nin­ger med pi­sto­len i hånd for­an be­tjen­te­ne. Nu skul­le lovens arm slå til.

Det gjor­de den og­så, da han fæl­de­de Aal­borgs borg­me­ster Ma­ri­us

TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER 2015 Andersen, hvis mos­grøn­ne ba­de­væ­rel­se gav fængsels­straf for kor­rup­tion. Den uni­for­me­re­de livs­ba­ne end­te i Him­mer­land, hvor Jens­by blev land­skendt som she­riff en fra Ho­bro, kon­se­kvent, punkt­lig og en helt igen­nem gæv fyr.

Det po­li­ti­ske trak. Han kom i Fol­ke­tin­get i 1990, blev Ven­stres for­svarsord­fø­rer og ud­pe­get til for­svars­mi­ni­ster. El­ske­de si­ne sol­da­ter ude og hjem­me, men kom i clinch med de­le af of­fi - cer­skor­p­set og i in­fi ght med for­svars­che­fen, og op­po­si­tio­nen gik på kal­kunj­agt eft er ham. Og så plud­se­lig skred han.

’ Jeg vil ik­ke væ­re en be­last­ning for re­ge­rin­gen, par­ti­et el­ler for mit fa­mi­li­e­liv med Lis,’ meld­te han ud. Her i avi­sen in­drøm- me­de han eft er sla­get, at ’ jeg har jo nok min fa­con, som har med­vir­ket til mi­ne tæv i me­di­er­ne. Jeg kun­ne ha­ve ud­trykt mig me­re diplo­ma­tisk, men så­dan er det. Jeg kan ik­ke la­ve mig selv om.’

Ærekær, som han og­så er, in­si­ste­rer han i dag på at få nævnt, hvad der kom ud af, at han før sin af­gang som mi­ni­ster blev be­skyldt af op­po­si­tio­nen for at ha­ve væ­ret for åben med tys- tys- in­for­ma­tio­ner.

’ Rigs­ad­vo­ka­ten fastslog se­ne­re, at jeg ik­ke hav­de over­t­rå­dt min tavs­heds­pligt.’

Snor i for­ti­den

Jens­by har sta­dig lidt snor i sin for­tid.

’ Ve­te­ra­ner fra Irak og Af­g­ha­ni­stan kan i det ci­vi­le liv ud­nyt­te de­res kom­pe­ten­cer som spe­ci­a­li­ster i sik­ker­hed og nød­hjælp og bi­stå fi rma­er og or­ga­ni­sa­tio­ner i usik­re om­rå­der. En af dem har i Aal­borg etab­le­ret kon­su­lent­fi rma­et Gu­ar­di­an SRM, som jeg rå­d­gi­ver i et ad­visory bo­ard sam­men med bl. a. Jør­gen Ejbøl.’

Jens­by er ven­ner­nes ven. Han har til­bragt de se­ne­ste uger med nog­le af dem i Spa­ni­en. Med sight­se­e­ing, golf og brid­ge. I dag fl yver par­ret hjem til Has­se­ris- vil­la­en i Aal­borg, så de ik­ke træff es hver­ken her el­ler hi­s­set på den halvrun­de dag.

For­hen­væ­ren­de for­svars­mi­ni­ster Svend Aa­ge Jens­by fyl­der 75 år i dag. Han har ik­ke helt slup­pet kon­tak­ten til de gam­le mi­li­tær­ven­ner.

Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Juhl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.