Kevin Ba­con ser rødt

BT - - TV -

DRA­MA

For­sik­rings­man­den Ni­ck Hu­me le­ver det go­de i liv i for­sta­den sam­men med sin smuk­ke ko­ne, He­len, samt par­rets to søn­ner, den loven­de is­ho­ck­ey­spil­ler Bren­dan og den­nes føl­som­me yn­gre bror Lucas. Vold og ka­os be­fi nder sig imid­ler­tid ik­ke læn­ge­re bor­te end på den tank­sta­tion, hvor Ni­ck hol­der ind sam­men med sin fa­mi­lie for at tan­ke op. Ni­ck og hans fa­mi­lie bli­ver her of­re for et brutalt og sa­di­stisk, ban­de­re­la­te­ret op­ta­gel­ses­ri­tu­al, som en­der med at ko­ste hans æld­ste søn li­vet. Op­tændt af sorg og hævntørst be­slut­ter Ni­ck at læg­ge sin rolle som fre­de­lig fa­mi­lie­far på hyl­den. På me­to­disk vis får Ni­ck ud­pe­get ger­nings­mæn­de­ne, som han nu med koldt blod gå r i gang med at op­spo­re og dræ­be én eft er én! Kri­mi­na­las­si­sten­ten Jes­si­ca Wal­lis, som er sat på sa­gen, har i før­ste om­gang sym­pa­ti for Ni­cks ret­fær­di­ge hævntørst, men in­den læn-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 22.00 ge må hun kon­sta­te­re, at den usta­bi­le fa­mi­lie­far har sat blo­di­ge be­gi­ven­he­der i gang, som en­der med at få yder­li­ge­re gru­som­me kon­se­kven­ser for ham og hans fa­mi­lie. At ” De­ath Sen­ten­ce” kan sam­men­lig­nes med ” En mand ser rødt” er ik­ke så sært. Beg­ge fi lm bygger nem­lig på best­sel­le­re af Bri­an Gar­fi eld. ( 6’ eren) In­struk­tø­ren Ja­mes Wan le­ve­rer en hård­kogt hævnt­hril­ler i stil med Char­les Bron­son- klassikeren ” En mand ser rødt”. I ” De­ath Sen­ten­ce” er det Kevin Ba­con, der går amok. Fo­to: 6’ eren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.