Ken­der I den om Ro­dolph?

Eft er en må­ned er Ro­dolph Austins skift e til Brøndby nu en re­a­li­tet. Sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech glæ­der sig til at få ja­mai­ca­ne­ren på græs

BT - - ALKA SUPERLIGA - LANGT TIL­LØB Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk BLÅ BOG

Det var li­ge ved at ud­vik­le sig til en vit­tig­hed, der pas­sen­de kun­ne ind­le­des med ’ Ken­der I den om Ro­dolph ...?’

For selv om, den ja­mai­can­ske lands­holds­an­fø­rer, Ro­dolph Austin, har væ­ret ryg­tet til Brøndby i snart en må­ned, vil­le man ik­ke kun­ne for- tæn­ke Brøndby- fans i at ha­ve en be­gyn­den­de frygt for, at skift et al­drig vil­le bli­ve til no­get, selv om han var uden kon­trakt og der­for le­dig på mar­ke­det.

Den 30- åri­ge midt­ba­ne­spil­ler blev i går præ­sen­te­ret som klub­bens nye mand i trø­je num­mer ot­te på en to­årig aft ale.

Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, glæ­der sig over til­gan­gen:

» Han kom­mer med no­get er­fa­ring og no­get du­elstyr­ke, og frem for alt kom­mer han med no­get fy­sik, som vi kan få glæ­de af, når vi skal ero­bre bol­den tilbage. Man kan si­ge, at vi har væ­ret bed­re i de 60 pro­cent af ti­den, hvor vi har haft bol­den i kam­pe­ne i den­ne sæ­son, end i de 40 pro­cent, hvor vi ik­ke har haft den. «

For­tid i Nor­ge

BT skrev som de før­ste om for­hand­lin­ger­ne 10. au­gust, men der er en god for­kla­ring på, hvor­for skift et var så læn­ge om at fal­de på plads.

» For det før­ste er der no­get lo­gi­stik. Der er langt fra

NAVN: FØDT: LAND: KLUBKAR­RI­E­RE:

Ro­dolph Austin 1. ju­ni 1985 Ja­mai­ca

Port­mo­re Uni­ted ( 2005- 2009), Brann Ber­gen ( 20092012), Leeds ( 2012- 2015)

82/ 7

LAND­SKAM­PE/ MÅL:

Dan­mark til Ja­mai­ca. Og for det an­det er der en del pa­pir­ar­bej­de med blandt an­det visum- an­søg­nin­ger. Og for det tred­je er der jo fl ere par­ter, der skal væ­re eni­ge, før­end kon­trak­ten kan un­der­skri­ves. Den slags ta­ger den tid, det nu ta­ger, som det hed­der i en re­k­la­me, « si­ger Tro­els Bech.

Ro­dolph Austin har en for­tid i nor­ske Brann Ber­gen, og det blev ud­slags­gi­ven­de for, at han valg­te Brøndby frem for nog­le af de an­dre klub­ber, der vi­ste in­ter­es­se.

» Ro­dolph har fa­mi­lie og en for­tid i Skan­di­navi­en. Han fø­ler sig tryg her, vi har nog­le sport­s­li­ge mu­lig­he­der, og han har ud­sigt til me­re spil­le­tid, end han må­ske vil­le ha­ve haft i nog­le af de an­dre klub­ber. Jeg ved det ik­ke med sik­ker­hed, men det er mit ind­tryk, at der og­så var nog­le af de an­dre klub­ber, der til­bød me­re i løn. Så han har ak­tivt valgt Brøndby til på grund af den sam­le­de pak­ke, « si­ger sport­s­di­rek­tø­ren.

Hvor­når Ro­dolph Austin kan få de­but, er uvist.

» Det al­ler­før­ste, han skal ha­ve, er en ar­bejds- og op­hold­stil­la­del­se, « si­ger Tro­els Bech.

Ro­dolph Austin, der her ses i ak­tion for Ja­mai­cas lands­hold un­der Copa Ameríca mod Ar­gen­ti­na og Lio­nel Mes­si, har iføl­ge Brønd­by­sport­s­chef Tro­els Bech ak­tivt valgt den dan­ske klub til. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.