Glen det, Es­b­jerg

Før­ste­pri­o­ri­te­ten Glen Rid­ders­holm sag­de nej, så nu har Es­b­jerg ret­tet søg­nin­gen mod tre an­dre træ­ne­re. Kø­ge- træ­ner skal til sam­ta­le

BT - - ALKA SUPERLIGA - NEJ TAK Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk Ni­els Erik Søn­der­gaard

TTOORRSSDDAAGG 1 10.0 S. E SPETPETMEBMERB E2R01 25015

Es­b­jerg le­der sta­dig eft er den ch­eft ræ­ner, der se­ne­st til nytår skal stå i spid­sen for Su­per­liga- mand­ska­bet, og nu kan BT af­slø­re, at den ve­stjy­ske klub har få­et et fo­re­lø­bigt nej fra sin før­ste­pri­o­ri­tet, Glen Rid­ders­holm.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har den tid­li­ge­re mester­træ­ner fra FC Midtjylland, Glen Rid­ders­holm, få­et til­budt job­bet, men han har øn­sket at prø­ve kræft er med et uden­land­sk job i før­ste om­gang og vil tid­ligst se på job­til­bud i Dan­mark til nytår, hvis ud­lan­det glip­per.

Der­for er Es­b­jerg- le­del­sen gå­et et hak ned på kan­di­dat­lis­ten, og man er nu nå­et så langt i søg­nin­gen, at der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kun er tre træ­ner­nav­ne tilbage.

» Fel­tet er indsnæv­ret, og der er fær­re kan­di­da­ter, end der har væ­ret. Vi har haft et par fa­vo­rit­ter og er nu ne­de på tre- fi re kan­di­da­ter til job­bet, « si­ger sport­s­chef i Es­b­jerg, Ni­els Erik Søn­der­gaard, som ik­ke vil ta­le om kon­kre­te nav­ne til den le­di­ge ch­eft ræ­ner­post.

Jag­ter HB Kø­ge- træ­ner

BT kan dog af­slø­re i hvert fald to af nav­ne­ne samt den sid­ste per­sons her­komst.

Så­le­des er­fa­rer avi­sen, at den nu­væ­ren­de HB Kø­ge­træ­ner Hen­rik Pe­der­sen er i kik­ker­ten og en af de kom­men­de da­ge skal til sin før­ste sam­ta­le om det job, som as­si­sten­ter­ne Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen og Lars Lun­gi Sø­ren­sen i øje­blik­ket be­stri­der i fæl­les­skab eft er fy­rin­gen af Ni­els Fre­de­rik­sen.

37- åri­ge Hen­rik Pe­der­sen har i godt et år væ­ret i HB Kø­ge og kom til den sjæl­land­ske 1. di­vi­sions­klub fra Red Bull- kon­cer­nen, der ejer klub­ber­ne Red Bull Salz­burg og RB Leipzig. Han nå­e­de at væ­re to år i Red Bull, hvor han i 2012 først blev an­sat som ta­lent­chef for kon­cer­nens fod­bol­da­ka­de­mi­er ver­den over, men hur­tigt blev gjort til ch­eft ræ­ner for U18- hol­det i Red Bull Salz­burg.

Hen­rik Pe­der­sen har og­så en for­tid i Es­b­jerg. Fra 2002 til 2006 var han ungdomstræner i klub­ben, og hans navn er nu ét blandt få kan­di­da­ter, som Es­b­jerg- le­del­sen vil hol­de sam­ta­ler med.

Tid­li­ge­re har BT kun­net af­slø­re, at Pe­ter Sø­ren­sen har væ­ret til sam­ta­le med Es­b­jerg- le­del­sen, og han har end­nu ik­ke få­et no­get af­slag, hvor­for han sta­dig må be­trag­tes som en kan­di­dat til job­bet.

En­de­lig af­slø­rer Ni­els Erik Søn­der­gaard, at en uden­land­sk træ­ner sta­dig spø­ger i Es­b­jerg blandt de sid­ste kan­di­da­ter.

En skan­di­nav?

» Ja, « slår Ni­els Erik Søn­der­gaard fast.

In­ge pa­nik

Si­den han og den øv­ri­ge le­del­se i Su­per­liga­klub­ben valg­te at fy­re Ni­els Fre­de­rik­sen, har Es­b­jerg med Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen og Lars Lun­gi Sø­ren­sen væ­ret ube­sej­ret i tre Su­per­liga- kam­pe, men par­ter­ne har he­le ti­den meldt ud, at det ik­ke er hen­sig­ten at hol­de fast i den kon­stel­la­tion, og det fast­hol­der man trods de go­de resultater.

» Li­ge nu har re­sul­ta­ter­ne væ­ret, som de skul­le væ­re, og der­for er der over­ho­ve­det ik­ke ble­vet sat spørgs­måls­tegn ved, om de er de rig­ti­ge, men vi ved og­så godt, at det hur­tigt kan æn­dre sig. Der er dog et fi nt sam­spil mel­lem spil­ler­trup­pen og Mi­cha­el og Lars, og de lø­ser op­ga­ven godt i dag­lig­da­gen. Det kan sag­tens væ­re, at det først bli­ver til næ­ste land­skampspau­se i ok­to­ber el­ler til nytår, før det he­le fal­der på plads med en ny træ­ner, « si­ger Ni­els Erik Søn­der­gaard, som i dag har stå­et uden en fast ch­eft ræ­ner i præ­cis en må­ned, men ik­ke fø­ler no­gen hast med at an­sæt­te en ny mand.

» Vi er så­dan set sta­dig i gang med at få holdt mø­der med de kan­di­da­ter, som vi har valgt at kal­de ind til et førs­te­gangs­mø­de. Vi prø­ver at må­l­ret­te fel­tet lidt me­re, og det er den øvel­se, vi er kom­met til nu. Der mang­ler sta­dig et en­kelt el­ler to førs­te­gangs­mø­der, men så er vi egent­lig så langt, som vi øn­sker, og der er in­gen pa­nik her, « til­fø­jer Ni­els Erik Søn­der­gaard.

BT ved med sik­ker­hed, at Es­b­jerg i hvert fald ik­ke hen­ter Stabæk- træ­ne­ren Bob Brad­ley, der tid­li­ge­re har væ­ret nævnt som Su­per­liga- træ­ner i AaB.

Det er ik­ke lyk­ke­des at få en kom­men­tar fra hver­ken Hen­rik Pe­der­sen, Pe­ter Sø­ren­sen el­ler Glen Rid

ders­holm. FC Midtjyl­lands guld­træ­ner, Glen Rid­ders­holm, øn­sker at prø­ve sig selv af i ud­lan­det. Der­for har han valgt at si­ge nej tak til til­bud­det om at bli­ve træ­ner i sin fø­de­by, Es­b­jerg. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.