Rid­ders­holm bli­ver Pre­mi­er League- eks­pert

BT - - ALKA SUPERLIGA - SKÆRM­TROLD Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk

Så har FC Midtjyl­lands guld­træ­ner, Glen Rid­ders­holm, fun­det et nyt job. Må­ske ik­ke det, han skal la­ve re­sten af li­vet, men dog et job in­den for fod­bold­bran­chen.

Det er TV3 Sport, der har hen­tet den tid­li­ge­re FC Midtjylland- træ­ner som en del af tv- sta­tio­nens Pre­mi­er League- dæk­ning. Det be­kræft er le­den­de re­dak­tions­chef Kim Mik­kel­sen over for BT.

Al­le­re­de på lør­dag duk­ker Glen Rid­ders­holm op på tvskær­men for før­ste gang, når han skal sid­de om det run­de bord i ’ Tipslør­dag’- stu­di­et sam­men med vær­ten Car­sten Wer­ge og eks­per­ter­ne Marc Rie­per og Martin Laur­sen. Det er her, han får sin fa­ste gang et par ’ hånd­ful­de gan­ge’ frem mod jul, som Kim Mik­kel­sen ud­tryk­ker det.

» Vi kan ny­de godt af ham her og nu. Det er vi ut­ro­ligt gla­de for. Han har ek­stremt stor vi­den, så han kan bi­dra­ge rig­tigt godt til vo­res fl ade om lør­da­gen, « si­ger Kim Mik­kel­sen.

Han reg­ner dog ik­ke med at kun­ne rå­de over Glen Rid­ders­holm som Pre­mi­er League- eks­pert i lang tid frem­over.

» Jeg tror, at det er en kendt sag, at han ger­ne vil fort­sæt­te som fod­bold­træ­ner, og han er på mar­ke­det som fod­bold­træ­ner. Her og nu del­ta­ger han hos os, men jeg tror, at Glen er så dyg­tig, at han får et job på et tids­punkt, så det er ba­re et spørgs­mål om hvor­når, « si­ger Kim Mik­kel­sen.

Har holdt lav pro­fi l

Glen Rid­ders­holm stop­pe­de som træ­ner i FCM i som­mer eft er at ha­ve ført hol­det til guld i Su­per­liga­en. Si­den er han blandt an­det ble­vet sat i for­bin­del­se med job­bet som Es­b­jerg- træ­ner, som han har tak­ket nej til, og i pe­ri­o­den si­den sin op­si­gel­se har han holdt sig me­re væk fra ram­pe­ly­set, end han gjor­de in­den. En­kel­te gan­ge, som i Ra­dio24­syv og BTs de­bat­pro­gram ’ Fod­boldFM’, har han bi­dra­get med sin vi­den og si­ne ana­ly­ser, men job­bet på TV3 Sport er hans før­ste som egent­lig an­sat eks­pert.

På lør­dag skal han klo­ge sig på Ever­ton- Chel­sea, Ar­se­nalSto­ke og Man­che­ster Uni­tedLi­ver­pool.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.