Vi faldt til så lavt et ni­veau, at det ik­ke be­kym­rer mig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk Mor­ten Ol­sen Mor­ten Ol­sen

Er Dan­mark be­ret­ti­get til en plads i EM- slut­run­den i Frankrig næ­ste som­mer?

Det spørgs­mål svæ­ve­de i af­ten­him­len eft er man­da­gens tri­ste nul­lert i Ar­me­ni­en. Det sam­me gjor­de fru­stra­tio­nen og forun­drin­gen over, at Dan­mark kun­ne ram­me så lavt et ni­veau mod et or­di­nært ar­mensk lands­hold, der for­må­e­de at spil­le en di­rek­te EM- bil­let ud af dan­ske hæn­der.

Tilbage stod man­den med an­sva­ret, land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen, og brug­te ven­din­ger som ’ ka­ta­stro­falt’ ’ for­fær­de­ligt’ og ’ det vær­ste ni­veau på bol­den i min tid’.

Det står Mor­ten Ol­sen fort­sat ved, men tro­en på den dan­ske trup er in­takt.

» Det her hold kan spil­le god fod­bold, vin­de fod­bold­kam­pe og kva­li­fi ce­re sig til EM, « si­ger Mor­ten Ol­sen, der si­den slut­fl øjtet i Je­re­van har søgt for­kla­rin­ger på den tam­me præ­sta­tion. Og fun­det dem.

» Der er for­holds­vis man­ge, men dem for­tæl­ler jeg ik­ke dig. Som sport­s­mand skal man al­tid fi nde år­sa­ger, og dem har vi og­så fun­det. Dem skal vi så for­bed­re, og det kan vi og­så. «

Yus­suf Poul­sen ud­tal­te ef­ter kam­pen, at han for­nem­me­de træt­hed al­le­re­de før kam­pen i Ar­me­ni­en. Var I ik­ke helt klar?

» Man har la­vet pro­gram­met om i UEFA- fod­bold, og det be­ty­der, at man nog­le gan­ge har en dags pau­se min­dre. Uhel­dig­vis hav­de vi det før vo­res læng­ste tur, men det skal ik­ke væ­re en und­skyld­ning. Der var må­ske nog­le, der mang­le­de ener­gi, men det har ik­ke no­get med træ­ning at gø­re, for vi la­ve­de ik­ke no­get. Vi har kun rejst og re­sti­tu­e­ret, « si­ger Ol­sen, der i ste­det pe­ger på ’ for­skel­li­ge an­dre ting’, han vil hol­de in­ter­nt.

» Det er no­get, træ­ner­ne og spil­ler­ne skal ta­le om, « for­kla­rer han.

He­le hol­det fej­l­e­de

Man­da­gens fi asko var Mor­ten Ol­sens an­den mod Ar­me­ni­en eft er 0- 4- yd­my­gel­sen i Par­ken for lidt over to år si­den. Den­gang var det en ty­de­ligt cho­ke­ret land­stræ­ner, der trak stik­ket i en må­neds tid for at bea­bej­de skuff el­sen.

I man­dags kald­te du præ­sta­tio­nen no­get af det vær­ste, du har set i din tid som land­stræ­ner. Hvor­dan har

Har der og­så væ­ret en el­ler an­den selvransagelse hos dig som træ­ner si­den man­da­gens kamp?

» Jeg tror egent­lig, at vi er ut­ro­ligt ær­li­ge og må­ske nog­le gan­ge for ær­li­ge i vo­res ud­mel­din­ger. Jeg ple­jer at væ­re me­get kri­tisk i mi­ne ud­mel­din­ger i re­la­tion til spil­ler­ne – og­så når vi vin­der. Det er jeg selv­føl­ge­lig og­så, når vi ta­ber. Så nog­le gan­ge, når du vin­der fod­bold­kam­pe, kan du og­så la­ve fejl. Og­så som træ­ner. Vi ta­ber sam­men og vin­der sam­men, og vi skal og­så ret­te op på den her si­tu­a­tion sam­men. Det er for­må­let de næ­ste par uger. Så hå­ber vi, at vi kan få Chri­sti­an Erik­sen tilbage, og at vi ik­ke får an­dre ska­der. Det er selv­føl­ge­lig og­så det, der af­gør, hvor store chan­cer vi har mod Portu­gal. «

Skæb­ne­kamp

Net­op op­gø­ret mod Portu­gal 8. ok­to­ber står nu som en skæb­ne­kamp for det dan­ske lands­hold, der end ik­ke med en sejr på den ibe­ri­ske halvø er sik­ret en di­rek­te EM­bil­let. Det kræ­ver des­u­den, at Albanien snub­ler i si­ne re­ste­ren­de kam­pe mod Ser­bi­en og Ar­me­ni­en.

Nu er mis­sio­nen end­da yder­li­ge­re be­svær­lig­gjort af den ska­de, Si­mon Kjær på­drog sig mod Ar­me­ni­en, og som hol­der midt­stop­pe­ren ude af Portu­gal- kam­pen.

» Det er da be­kym­ren­de. Si­mon Kjær er en vig­tig spil­ler for os, og vi har i for­vej­en An­dreas Bjel­land ( lang­tids­ska­det, red.) ude. Vi har an­dre go­de for­stop­pe­re, men det hand­ler og­så om re­la­tio­ner i så vig­tig en kamp. At vi har spil­le­re, som har spil­let sam­men. Hvis der smut­ter nog­le, som nu her med Chri­sti­an Erik­sen i de to kam­pe, kan det selv­føl­ge­lig ha­ve sin ind­fl ydel­se, « si­ger land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen.

Hvor­dan er din for­nem­mel­se om­kring kam­pen i Portu­gal med præ­sta­tio­nen i Ar­me­ni­en i bag­ho­ve­det?

» Jeg tror, at vi faldt til så lavt et ni­veau, at det egent­lig ik­ke be­kym­rer mig. Det kan spil­ler­ne ik­ke gø­re igen. To gan­ge har vi slå­et en af dem, som vi an­så som en af fa­vo­rit­ter­ne til at vin­de den her grup­pe, Ser­bi­en. Vi må ik­ke glem­me vo­res kva­li­te­ter, og dem skal vi ha­ve frem til kam­pen mod Portu­gal. Det er os træ­ne­re og spil­le­res an­svar at fi nde dem, og så skal vi sam­ti­dig ram­me en rig­tig god dag, « si­ger land­stræ­ne­ren, der af­vi­ser, at der ven­ter land­stræ­ner­tea­met et sær­ligt hårdt styk­ke ar­bej­de med at få løft et trup­pen eft er de to store skuff el­ser.

» Nej, over­ho­ve­det ik­ke. Vi ar­bej­der på sam­me må­de. Igen, det er pro­fes­sio­nel­le men­ne­sker, vi har med at gø­re, og vi kan fejle in­di­vi­du­elt el­ler som mod Ar­me­ni­en, hvor vi næ­sten al­le fej­l­e­de. «

Dan­mark kan kva­li­fi ce­re sig di­rek­te til EM- slut­run­den med en sejr over Portu­gal, hvis Albanien mak­si­malt får et po­int i si­ne to sid­ste kam­pe – hjem­me mod Ser­bi­en og ude mod Ar­me­ni­en. Der er med an­dre ord, me­get der skal klap­pe, hvis Dan­mark skal und­gå to dra­ma­ti­ske playoff - kam­pe, men Mor­ten Ol­sen er klar til at for­føl­ge chan­cen. Som han si­ger: » Vi skal sør­ge for, at hvis an­dre fejl­er, så fejl­er vi ik­ke. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.