’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var må­ske nog­le, der mang­le­de ener­gi, men det har ik­ke no­get med træ­ning at gø­re, for vi la­ve­de ik­ke no­get

de se­ne­ste par da­ge væ­ret i for­hold til den fø­lel­se du hav­de for to år si­den eft er 0- 4- ne­der­la­get i Par­ken.

» Da var jeg og­så skuff et, men den­gang skyld­tes ne­der­la­get især in­di­vi­du­el­le fejl. Her fej­l­e­de vi som hold. In­di­vi­du­el­le fejl er svæ­re at ret­te. Der kan du ta­ge en an­den spil­ler, el­ler og­så må den spil­ler se sig selv i spej­let og for­sø­ge at ret­te tin­ge­ne. Hold­mæs­sigt er det an­der­le­des. Der skal vi al­le­sam­men ret­te nog­le ting. «

Er det i vir­ke­lig­he­den vær­re?

» Det er nem­me­re. Hav­de vi nu spil­let al­le kam­pe så­dan, var der in­gen grund til at tæn­ke på EM, men vi kan nøg­ter­nt gå tilbage og se på, hvil­ke fejl vi har la­vet, og hvad vi har gjort godt i an­dre kam­pe. Vi le­ver i en hek­tisk ver­den, hvor folk glem­mer, hvad der ske­te i for­gårs. Det skal vi ik­ke. Vi skal fi nde de ting frem, hvor vi fej­l­e­de i den­ne kamp og de ting, vi har set i an­dre kam­pe, at vi godt kan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.