SÅ­DAN KOM­MER VI TIL EM

Det op­da­te­re­de over­blik over lands­hol­dets ru­te til Frankrig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk Fo­to: Reu­ters

KVA­LI­FI­KA­TION

Hvor­dan ser den dan­ske vej til EM ud?

BT gi­ver dig her over­blik­ket over de mu­lig­he­der, der ek­si­ste­rer in­den Dan­marks sid­ste kamp mod Portu­gal.

Dan­mark kan kva­li­fi ce­re sig di­rek­te som et­ter el­ler to­er i Grup­pe I. Det kan sta­dig la­de sig gø­re. Hvis Albanien mak­si­malt får et po­int i si­ne to sid­ste kam­pe ( hjem­me mod Ser­bi­en og ude mod Ar­me­ni­en), er dan­sker­ne med. Men det kan trods dansk sejr over Portu­gal og­så glip­pe, hvis

BLI­VER DAN­MARK IK­KE

po­rtu­gi­ser­ne og al­ba­ner­ne sam­ti­dig vin­der de­res re­ste­ren­de kam­pe.

Dan­mark skal vi­de­re via tred­je­plad­sen. En­ten di­rek­te som den bed­ste af al­le tre­er­ne el­ler gen­nem playoff . Det er et me­re kom­pli­ce­ret sce­na­rie. Vi ta­ger den di­rek­te vej først, for den bed­ste af al­le tre­er­ne får en plads ved EM­slut­run­den i Frankrig uden me­re bøvl.

Her­un­der ses 3’ er- regn­ska­bet, som det ser ud li­ge nu. Det er for seks- holds­grup­per­nes ved­kom­men­de ren­set for de ik­ke- tæl­len­de kam­pe mod bund­hol­de­ne. Det sam­me for de re­ste­ren­de mod­stan­de­re. 3. Dan­mark ( Grup­pe I*) Kam­pe: Po­int: Må­l­diff eren­ce: Re­ste­ren­de kam­pe: 6. Sve­ri­ge ( Grup­pe G) Kam­pe: Po­int: Må­l­diff eren­ce: Re­ste­ren­de kam­pe: 9. Is­ra­el ( Grup­pe B) Kam­pe: 6 Po­int: Må­l­diff eren­ce: Re­ste­ren­de kam­pe:

bed­ste tre­er, gæl­der det i ste­det playoff . Her bli­ver de re­ste­ren­de ot­te hold se­e­det eft er UEFAs ko­ef­fi ci­ent- li­ste. Og så­dan lig­ger de ak­tu­el­le tre­er her på se­ne­st ud­ga­ve af li­sten fra ju­ni. UEFA op­da­te­rer den in­den for de nær­me­ste da­ge. ( Husk, at den bed­ste fra oven­stå­en­de tre­er- regn­skab ry­ger di­rek­te til EM). Dan­mark lig­ger alt­så li­ge nu til at bli­ve se­e­det. Det er dog værd at be­mær­ke, at Hol­land ek­sem­pel­vis sta­dig kan over­ha­le Tyr­ki­et i Grup­pe A – i så fald vil hol­læn­der­ne gli­de ind som se­e­det. Hol­det lig­ger num­mer fi re på ko­ef­fi ci­ent- li­sten.

3’ er­nes se­ed­nin­ger

7

7

Bel­gi­en ( u)

12 4

9 0

7

Portu­gal ( ude)

Lie­ch­tenste­in ( u)

Cy­pern ( h),

- 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.