Drømm­ejob­bet

Dansk ar­ki­tekt med i kam­pen om at stå for det nye Camp Nou

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OM­BYG­NING Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk Fo­to: Scan­pix

Den ver­den­skend­te dan­ske ar­ki­tekt Bjar­ke In­gels er med i op­lø­bet om at få an­sva­ret for renove­rin­gen af Camp Nou.

Bar­ce­lo­nas my­ti­ske fod­bold- are­na Camp Nou står over for en stør­re renove­ring. Der er ud­skre­vet en stør­re kon­kur­ren­ce blandt in­ter­na­tio­na­le ar­ki­tet­kt- fi rma­er, og nu har den ca­ta­lan­ske klub udvalgt de ar­ki­tek­ter, der er med i det en­de­li­ge kapløb om at få an­sva­ret for ud­form­nin­gen af det nye Camp Nou.

FC Bar­ce­lo­na har nu be­kendt­gjort de 14 hold, der er med i kaplø­bet om den renove­ring af Camp Nou- fa­ci­li­te­ter­ne, som in­klu­de­rer bå­de sta­dion- om­byg­nin­gen og genop­byg­nin­gen af in­den­dørs- are­na­en, Pa­lau Blau­gra­na, hvor klub­bens hånd­bold- og ba­sket­ball- hold har hjem­me­ba­ne. Og blandt dem fi nder man alt­så dan­ske Bjar­ke In­gels Group, BIG. Det skri­ver ar­ch­daily. com.

Renove­rin­gen af Camp Nou og Pa­lau Blau­gra­na- byg­ge­ri­et er de­le af et stør­re pro­jekt med et bud­get på om­kring 4,5 mil­li­ar­der kro­ner. Pro- jek­tet, der er kendt som ’ Nou Es­pai Barca’, in­klu­de­rer bå­de en nye skøjtea­re­na, kon­tor­fa­ci­li­te­ter og 5.000 par­ke­rings­plad­ser.

6.000 nye plad­ser

Om­byg­nin­gen af sel­ve sta­dion Camp Nou vil til­fø­je næ­sten 6.000 nye sid­de­plad­ser, så der frem­over bli­ver plads til 105.000 til­sku­e­re på Eu­ro­pas stør­ste fod­bold- ka­ted­ral. He­le det ne­der­ste ni­veau skal re­de­sig­nes for at for­bed­re ud­sy­net, og der skal til­fø­jes tag over de plad­ser, der end­nu ik­ke over­dæk­ket.

Dan­ske Bjar­ke In­gels Group, BIG, ind­går i et sam­ar­bej­de med Idorn og BAAS Arqui­tec­tu­ra, og de­res fæl- les bud er med i kaplø­bet sam­men med syv kon­kur­re­ren­de bud om at få an­sva­ret for at renove­re det ver­den­skend­te sta­dion, mens der er seks an­dre bud. som kap­pes om at ud­for­me den nye in­den­dørs are­na.

BIG og sam­ar­bejds­part­ner­ne skal afl eve­re det en­de­li­ge bud i be­gyn­del­sen af de­cem­ber, og vin­de­ren vil bli­ve kå­ret kort eft er. Byg­ge­ri­et er plan­lagt til at gå i gang i 2017, og det for­ven­tes af­slut­tet i 2021.

Lio­nel Mes­si på ba­nen på Camp Nou. Ar­gen­ti­ne­ren vil for­ment­lig væ­re hi­sto­rie i Bar­ce­lo­na, når det nye Camp Nou for­ven­tes at stå fær­dig i 2021.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.