Ney r d

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TOP­SCO­RER To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk Tom­my Tro­el­sen

» Det er en fan­ta­stisk fø­lel­se. Jeg har væ­ret tæt på i de se­ne­ste kam­pe, og det er en drøm, der går i op­fyl­del­se. Jeg er ek­stremt stolt af det. «

Så­dan sag­de Way­ne Roo­ney iføl­ge BBC, eft er han hav­de sco­ret sit 50. mål for Eng­land i kam­pen mod Schweiz og der­med fl est mål af al­le gen­nem ti­der­ne for Eng­land.

Lands­holds­an­fø­rer Way­ne Roo­ney ryk­ke­de med må­let for­bi den store en­gel­ske helt fra VM- tri­um­fen på hjem­me­ba­ne i 1966 - Sir Bob­by Charlton ( 49 mål for Eng­land) på li­sten over de mest scoren­de en­gel­ske lands­holds­spil­le­re. Det fi k den gam­le re­kord­hol­der til at gi­ve Way­ne Roo­ney et par ord med på vej­en:

» Jeg vil ger­ne ly­køn­ske Way­ne ( Roo­ney, red.) med at bli­ve Eng­lands mest scoren­de. Jeg kan selv­føl­ge­lig ik­ke be­næg­te, at jeg er skuff et over, at jeg ik­ke læn­ge­re har re­kor­den. Jeg er dog ab­so­lut glad for, at det er Way­ne, der som kap­ta­jn for min el­ske­de klub og land, nu har re­kor­den, « si­ger Sir Bob­by på Man­che­ster Uni­teds hjem­mesi­de.

Mang­ler tit­ler

Men gør tit­len som mest scoren­de Way­ne Roo­ney til den bed­ste en­gel­ske lands­holds­an­gri­ber gen­nem ti­der­ne? Kri­ti­ke­re vil pe­ge på, at Charlton som an­fø­rer var med til at vin­de Ju­les Ri­met- tro­fæ­et for Eng­land ved VM i 1966, mens Way­ne Roo­ney end­nu ik­ke har vun­det no­get med lands­hol­det. Lig­nen­de dis­kus­sion er oft e hørt, når Lio­nel Mes­si i Ar­gen­ti­na sam­men­lig­nes med Die­go Ma­ra­do­na og hans VM- ti­tel i 1986.

OL- sølvvin­der med det dan­ske lands­hold i 1960 og tid­li­ge­re tv- vært på det po­pu­læ­re Sport­slør­dag, der fra 1980’ er­ne send­te ad­skil­li­ge kam­pe fra mud­re­de en­gel­ske ba­ner, Tom­my Tro­el­sen, har svært ved at be­døm­me, hvem der er bedst af de to en­gel­ske lands­holdskæm­per. Han me­ner dog, det er helt fortjent, at Way­ne Roo­ney er ny re­kord­hol­der:

» Det er im­po­ne­ren­de og vir­ke­lig en stjer­ne­præ­sta­tion, at Way­ne Roo­ney har nå­et 50 mål for Eng­land. Han er en klas­se­spil­ler og hy­per­far­lig. Jeg un­der ham, at han har slå­et Bob­by Char­lt­ons re­kord, men jeg har al­tid haft en svag­hed for Bob­by Charlton. Han var en stor spil­ler. Han var al­si­dig og for­ud for sin tid, mens Roo­ney me­re er en klas­sisk an­gri­ber. Men det var må­ske nem­me­re at sco­re mål, da Bob­by Charlton spil­le­de. I dag er der an­dre tak­ti­ske bånd, og spil­let er fy­sisk hår­de­re, « si­ger han. mål, Ir­land), Zla­tan Ibra­him­ovic ( 57 mål, Sve­ri­ge) og Cri­sti­a­no Ro­nal­do ( 55 mål, Portu­gal) kan al­le bryste sig af at væ­re en del af den eks­klu­si­ve 50 måls- klub.

På li­sten har Dan­mark i øv­rigt to tid­li­ge­re lands­holds­spil­le­re i skik­kel­se af Poul ’ Tist’ Ni­el­sen og Jon Da­hl To­mas­son på en delt 35.- plads med 52 mål hver. Poul ’ Tist’ Ni­el­sen score­de end­da si­ne man­ge mål i ba­re 38 land­skam­pe, hvil­ket sva­rer til et im­po­ne­ren­de snit på 1,37 mål per kamp. Til s a m me n l i g - ning har Way­ne Roo­ney sco­ret 0,47 mål per land­skamp for Eng­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.