I skyg­gen af en s

Quar­ter­ba­ck Tom Bra­dy vandt sin fj er­de Su­per Bowl- ti­tel i fe­bru­ar i skyg­gen af den fa­mø­se og til ti­der ab­sur­de ‘ De­fl ate­ga­te’, der har lagt en skyg­ge ud over leg­en­dens umid­del­ba­re eft er­mæ­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TUR­BU­LENT TID Ma­rie Lou­i­se Bal­ling mlb@ sporten. dk fi na­len, hav­de for lavt luft tryk.

Der var 23 se­kun­der tilbage af Su­per Bowl 49, da Malcolm But­ler in­ter­cep­te­de bol­den på sin egen må­l­linje og sik­re­de New Eng­land Pa­tri­ots den fj er­de Su­per Bowl- sejr med Tom Bra­dy som quar­ter­ba­ck.

Den er­far­ne quar­ter­ba­ck jub­le­de på si­de­linj­en og tro­e­de knap si­ne eg­ne øj­ne, men den var god nok. 10 år eft er den se­ne­ste ti­tel var tro­fæ­et igen tilbage i New Eng­land, men det kom i hus eft er nog­le tur­bu­len­te uger, hvor ho­ved­fo­kus hav­de væ­ret på bol­de med for lidt luft , snyd el­ler ik­ke snyd, og hans rolle i he­le sagaen, der hur­tigt blev døbt ‘ De­fl ate­ga­te’. ger - el­ler ik­ke gør og ik­ke si­ger.

» Jeg har skul­let hånd­te­re for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner i mit liv, og man er al­tid nødt til at fi nde en må­de at kla­re for­hin­drin­ger­ne på. Dels ved at væ­re men­talt stærk, og dels ved at sæt­te ting i bås og ta­ge sig af dem, når de vir­ke­lig træ­der i for­grun­den. Når de ik­ke er det, skal man gem­me dem væk et sted og tæn­ke over, hvad ens job er, « sag­de Tom Bra­dy søn­dag iføl­ge Comcast Sport­s­net.

Ka­ran­tæ­ne el­ler ej

Mens an­dre har slap­pet af og nydt fri­ti­den før den sæ­son, der be­gyn­der i nat, har Bra­dy væ­ret nødt til at bru­ge tid på at ta­ge til New York for at del­ta­ge i rets­mø­der. ‘ De­fl ate­ga­te’ før­te til en - iføl­ge NFL - uvil­dig un­der­sø­gel­se, der skul­le fast­slå, hvad der var op og ned i sa­gen.

Den blev ud­ført af ad­vo­kat Ted Wells, der kon­klu­de­re­de, at det var ’ me­re sand­syn­ligt end ik­ke sand­syn­ligt’, at Bra­dy som mini­mum hav­de haft ‘ over­ord­net kend­skab’ til, at der blev fu­sket med luft tryk­ket, eft er at bol­de­ne var ble­vet kon­trol­le­ret og god­kendt af kam­pens dom­me­re.

NFLs øver­ste chef, kom­mis­sær Ro­ger Goo­dell, var ik­ke sen til at de­le sank­tio­ner ud, og Tom Bra­dy blev idømt fi re da­ges ka­ran­tæ­ne sva­ren­de til en kvart sæ­son, mens Pa­tri­ots blev idømt en bø­de på knap syv mio. kr. og fra­ta­get et førster­un­de­valg ved næ­ste års draft og et fj er­der­un­de­valg i 2017- draft en. Mens klub­ben nødt­vun­gent valg­te at ac­cep­te­re sin straf, an­ke­de Tom Bra­dy sin ka­ran­tæ­ne til NFL.

I et kon­tro­ver­si­elt træk be­slut­te­de Ro­ger Goo­dell selv at be­hand­le an­ken og stad­fæ­ste­de ka­ran­tæ­nen. Det fi k Bra­dy til at fø­re sa­gen over i det ame­ri­kan­ske retsvæ­sen, der skul­le ta­ge stil­ling til, hvor­vidt straf­fen var fair. Un­der­vejs i pro­ces­sen op­for­dre­de dom­mer ved di­strikt­s­dom­sto­len i New York Ri­chard Ber­man de to par­ter til at ind­gå for­lig.

Det lyk­ke­des ik­ke for par­ter­ne at nå til enig­hed, og for en uge si­den faldt dom­men fra Ri­chard Ber­man så. Tom Bra­dys ka­ran­tæ­ne blev an­nul­le­ret, og han kan i nat lø­be på ba­nen med hold­kam­me­ra­ter­ne til åb­nings­kam­pen mod Pitts­burgh Ste­e­lers. Goo­dell, der har valgt at spa­re sig selv for en mas­siv pi­be­kon­cert på Gil­let­te Sta­di­um ved at bli­ve væk fra kam­pen, har dog an­ket dom­me­rens ken­del­se, men der for­ven­tes tid­ligst at bli­ve ta­get stil­ling til næ­ste kapitel i sa­gen i for­å­ret 2016.

» Vi vil ap­pel­le­re da­gens ken­del­se for at op­ret­hol­de an­sva­ret for at be­skyt­te spil­lets in­te­gri­tet, som blev for­hand­let i den fæl­les overenskomst, « lød det fra Ro­ger Goo­dell i en pres­se­med­del­el­se få ti­mer eft er dom­mer Ber­mans af­gø­rel­se.

Bit­ter­sød ’ sejr’

Der­med kan New Eng­land Pa­tri­ots ny­de godt af sin er­far­ne quar­ter­ba­ck i he­le sæ­so­nen i jag­ten på end­nu en Su­per Bowl- tri­umf. Bra­dy selv er dog ik­ke udelt be­gej­stret for sa­gen - trods den an­nul­le­re­de ka­ran­tæ­ne. Sa­gen har delt van­de­ne i USA, og da dom­mer Ber­man ik­ke tog stil­ling til skylds­spørgs­må­let, men ude­luk­ken­de til, om pro­ces­sen, der led­te frem til straff en, var fair, må Tom

23. JA­NU­AR:

NFL off ent­lig­gør, at ad­vo­kat Ted Wells er ud­pe­get til at stå for at un­der­sø­ge sa­gen. 1. FE­BRU­AR: Pa­tri­ots slår Se­att­le Sea­hawks 28- 24 i Su­per Bowl 49. Bra­dy leve med et eft er­mæ­le, der i man­ges øj­ne nu er plet­tet af sa­gen.

» Selv om jeg er glad for at væ­re spil­le­be­ret­ti­get, er jeg ked af, at vo­res liga har væ­ret nødt til at gen­nem­gå det her. Jeg tror ik­ke, det har væ­ret godt for vo­res sport, og i det store he­le har vi al­le tabt. «

6. MAJ:

Ted Wells’ læn­ge ven­te­de rap­port off ent­lig­gø­res. He­ri kon­klu­de­rer Wells blandt an­det, at det er ’ me­re sand­syn­ligt end ik­ke sand­syn­ligt’, at Bra­dy som mini­mum hav­de haft ‘ over­ord­net kend­skab’ til, at der blev fu­sket med luft - tryk­ket, eft er at bol­de­ne var ble­vet kon­trol­le­ret og god­kendt af kam­pens dom­me­re.

11. MAJ:

TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER 2015

NFL idøm­mer Tom Bra­dy fi re spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne for brud på liga­ens po­li­tik i for­hold til at vær­ne om spil­lets in­te­gri­tet. Pa­tri­ots idøm­mes en bø­de på en mio. dol­lar og fra­ta­ges et førster­un­de­valg i draft en i 2016 og et fj er­der­un­de­valg i 2017.

14. MAJ:

NFLs spil­ler­for­e­ning, NFLPA, an­ker på veg­ne af Tom Bra­dy ka­ran­tæ­nen. Sam­me dag kri­ti­se­rer Pa­tri­ots i skar­pe ven­din­ger Wells- rap­por­ten via wells­reportcon­te­xt. com og kon­klu­de­rer, at rap­por­ten ‘ i bed­ste fald er ufuld­stæn­dig, ukor­rekt og mang­ler kon­tekst’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.