Skan­da­le Pa­tri­o­ter­nes pro­test­march

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER 2015 19. MAJ: Pa­tri­ots- ejer Ro­bert Kraft med­del­er, at klub­ben ik­ke har tænkt sig at an­ke sin straf.

2. JU­NI:

NFLs øver­ste chef, kom­mis­sær Ro­ger Goo­dell, in­for­me­rer NFLPA, at han ik­ke har tænkt sig at er­klæ­re sig in­ha­bil i an­kesa­gen med Tom Bra­dy. Der­med vil han skul­le ta­ge stil­ling til an­ken, selv om han har væ­ret in­de over ud­de­lin­gen af de fi re spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne.

28. JULI:

Kom­mis­sær Ro­ger Goo­dell stad­fæ­ster Tom Bra­dys ka­ran­tæ­ne på fi re da­ge og be­grun­der det blandt an- det med, at Bra­dy har få­et sin as­si­stent til at de­stru­e­re den mo­bil­te­le­fon, Bra­dy har brugt fra novem­ber 2014 til, eft er De­fl ate­ga­te brød ud. NFL- kom­mis­sær Ro­ger Goo­dell og New Eng­land Pa­tri­ots- quar­ter­ba­ck Tom Bra­dy har du­el­le­ret i ret­ten i lø­bet af som­me­ren i for­bin­del­se med ’ De­f­la­te­ga­te’. I nat er det at­ter tid til at fo­ku­se­re på ame­ri­kansk fod­bold, når New Eng­land Pa­tri­ots og Pitts­burgh Ste­e­lers sky­der den nye sæ­son i gang. Fo­to: AFP Te­le­fo­nen vil­le kun­ne ha­ve ka­stet lys over, hvor­vidt quar­ter­ba­ck­en kend­te til fusk med bol­de­ne.

29. JULI: Jep­pe Dong Abra­ham­sen Nor­malt er det Su­per Bowl­meste­ren, der er den ja­ge­de. Den, de 31 an­dre NFL- hold al­ler­helst vil ha­ve ram på.

Den dy­na­mik vend­te Ri­chard Ber­man, dom­mer ved di­strikt­s­dom­sto­len i New York, dog op og ned på, da han op­hæ­ve­de New Eng­land Pa­tri­otsquar­ter­ba­ck Tom Bra­dys ka­ran­tæ­ne på fi re spil­le­da­ge for hans rolle i ’ De­fl ate­ga­te’. Nu er det de an­dre hold, der er de ja­ge­de, og Pa­tri­ots, der er på jagt. Eft er hævn.

Når de for­sva­ren­de me­stre i nat dansk tid åb­ner sæ­so­nen er det der­for før­ste stop på det, som en lo­kal klum­meskri­bent straks eft er af­gø­rel­sen døb­te ’ Pa­tri­ots’ 2015 Mid­dle Fin­ger Tour’.

» Der fi ndes in­tet li­ge så ube­ha­ge­ligt som et Pa­tri­ots- hold, der fø­ler sig uret­fær­digt be­hand­let, « som Eric Wil­bur skrev un­der over­skrift en ’ Kæ­re NFL, I er på rø­ven’. Det så man i 2007 med ’ Spy­ga­te’, da Pa­tri­ots blev straff et for at fi lme New York Jets- træ­ner­nes hånd­sig­na­ler. Hol­det sva­re­de igen ved at gå ube­sej-

NFLPA ind­brin­ger et søgs­mål, der skal ned­læg­ge for­bud mod, at NFL hånd­hæ­ver ka­ran­tæ­nen, ved en dom­stol i Min­neso­ta. Dom­sto­len ret igen­nem grund­spil­let, men tab­te til New York Gi­ants i Su­per Bowl.

» Bill Be­li­chi­ck ( Pa­tri­ots’ træ­ner, red.) er dyg­tig til at mo­ti­ve­re hol­det og brug­te ’ Spy­ga­te’ som mo­ti­va­tion i 2007. Fle­re gan­ge i lø­bet af sæ­so­nen blev hol­det be­skyldt for at kø­re scoren op. Mod­stan­der­ne skul­le pul­ve­ri­se­res, « hu­sker me­de­jer af NFL- hjem­mesi­den draft day. dk Sø­ren Hygum Hansen.

Tilbage blandt fa­vo­rit­ter­ne

I mod­sæt­ning til ’ Spy­ga­te’ af­vi­ser Pa­tri­ots pu­re urent trav i ’ De­fl ate­ga­te’.

» I 2007 var der ik­ke så me­get at rafl e om, men her fø­ler Pa­tri­ots sig uret­fær­digt be­hand­let, og det gi­ver hol­det et in­ci­ta­ment til at håne mod­stan­der­ne, « for­kla­rer Sø­ren Hygum Hansen, der dog ik­ke for­ven­ter, at pa­tri­o­ter­nes pro­test­march vil væ­re li­ge så stor en magt­de­mon­stra­tion i den­ne sæ­son.

» Den­gang var det let­te­re for Pa­tri­ots, der hav­de NFL- hi­sto­ri­ens mest scoren­de an­greb. Viljen er der, men ev­ner­ne mang­ler i år, « på­pe­ger Sø­ren Hygum Hansen.

Al­li­ge­vel var op­hæ­vel­sen af Bra­dys ka­ran­tæ­ne næ­sten det vær­ste, der kun­ne ske for de hold, der hå­ber på at vip­pe Pa­tri­ots af tro­nen. Book­ma­ker­ne var da hel­ler ik­ke se­ne til at re­a­ge­re, for plud­se­lig er de fi redob­bel­te me­stre igen blandt de ab­so­lut­te fa­vo­rit­ter til at vin­de Su­per Bowl 50 på linje med Gre­en Bay Pa­ck­ers og Se­att­le Sea­hawks.

» Nu har Pa­tri­ots li­ge så go­de chan­cer for at vin­de Su­per Bowl som de an­dre fa­vo­rit­ter, og det er po­si­tivt ment, for hol­det har mi­stet man­ge pro­fi ler. For det før­ste har hol­det Bra­dy, og for det an­det har man tid­li­ge­re af­skre­vet hol­det, og al­li­ge­vel har det væ­ret med he­le vej­en, « si­ger Sø­ren Hygum Hansen. be­or­drer be­hand­lin­gen af søgs­må­let fl yt­tet til New York. 12. AU­GUST: Par­ter­ne mø­des i ret­ten i New York. Dom­mer Ri­chard Ber­man stil­ler spørgs­mål til beg­ge par­ters ad­vo­ka­ter og op­for­drer til, at man ind­går for­lig.

3. SEP­TEM­BER:

Eft er at ha­ve op­gi­vet at få par­ter­ne til at ind­gå for­lig an­nul­le­rer dom­me­ren Bra­dys ka­ran­tæ­ne ud fra den be­grun­del­se, at Bra­dy ik­ke har få­et en fair ret­ter­gang. NFL an­ker ken­del­sen, men vil ik­ke for­hin­dre Bra­dy i at spil­le, mens sa­gen fort­sæt­ter.

jeab@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.