Dår­lig stem­ning

Der er sta­dig in­gen var­me fø­lel­ser mel­lem Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BOKSEHAD Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

På lør­dag gør Ru­dy Mar­kus­sen co­me­ba­ck ef­ter tre års pau­se fra bok­se­rin­gen ved Nor­dic Fight Night i Fre­de­riks­havn, når han mø­der Ra­ma­zi Go­gi­chas­hvi­li fra Ge­or­gi­en. Ved sam­me lej­lig­hed bok­ser ri­va­len Pa­tri­ck Ni­el­sen, og det blev mar­ke­ret på et pres­se­mø­de i går i København.

Og her var der al­le­re­de øre­tæ­ver i luf­ten.

For­hol­det mel­lem Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen er nem­lig spræng­far­ligt ef­ter det fa­mø­se pres­se­mø­de i april og fle­re til­svi­nin­ger af hin­an­den i pres­sen det se­ne­ste års tid.

For at und­gå at gårs­da­gens mø­de mel­lem de to skul­le en­de i de­ci­de­ret tu­mult og slag­ud­veks­ling, hav­de pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land le­jet to hær- de­bre­de sik­ker­heds­vag­ter til at skil­le Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen, hvis de to kamp­ha­ner ik­ke kun­ne hol­de tem­pe­ra­men­ter­ne i ro.

Slags­må­let ude­blev i før­ste om­gang, og selv da de to bok­se­re blev bedt om at se hin­an­den dybt i øj­ne­ne, und­gik de at ry­ge i flæ­sket på hin­an­den - men da stod sik­ker­heds­fol­ke­ne og­så kli­net op ad dem og var klar til at gri­be ind.

Pro­vo­ka­tio­ner

Men pro­vo­ka­tio­ner var der al­li­ge­vel ri­ge­ligt af. Så­le­des hav­de Pa­tri­ck Ni­el­sen ta­get en yd­my­gen­de co­me­ba­ck­ga­ve med til Ru­dy Mar­kus­sen i form af et stort fo­to­gra­fi.

Mo­ti­vet var af en li­den­de Ru­dy Mar­kus­sen ef­ter ne­der­la­get i VM- kam­pen i 2012 til Bri­an Ma­gee.

» Det var en ’ vel­kom­men tilbage- ga­ve’. Det er et bil­le­de af sidst, han mød­te en høj­re­fod­s­bok­ser. Og det kom­mer til at ske igen med mig, « for­tal­te Pa­tri­ck Ni­el­sen med et smil på læ­ben og til­fø­je­de:

» Det var en god ge­stus og et håb om, at han over­le­ver på lør­dag, så jeg kan få lov til at få fin­gre­ne i ham næ­ste gang. «

38- åri­ge Ru­dy Mar­kus­sen vir­ke­de dog ik­ke som om, at han lod sig gå på af sin 24- åri­ge bok­se­kol­le­gas hån.

» Jeg sy­nes, det var sjovt og god hu­mor. An­det har jeg ik­ke at si­ge til det. Det er ik­ke et bil­le­de, jeg har tænkt mig at ta­ge med hjem. Det prel­ler ba­re af. Pa­tri­ck kan ik­ke ir­ri­te­re mig, « sag­de Ru­dy Mar­kus­sen.

Mar­kus­sen ho­ved­navn

Omvendt kun­ne Ru­dy Mar­kus­sen sen­de en stikpil­le tilbage til Pa­tri­ck Ni­el­sen. Bok­se­ve­te­ra­nen er nem­lig ble­vet udvalgt som stæv­nets ho­ved­navn på be­kost­ning af Al­bert­slund- bok­se­ren, der bok­ser som op­varm­ning mod bra­si­li­a­ne­ren Sa­mir Bar­bosa ( 36- 12- 3, 25 KO).

Det var egent­lig me­nin­gen, at Pa­tri­ck Ni­el­sen, som al­tid skul­le væ­re ho­ved­navn ved Nor­dic Fight Night, men det er æn­dret med Mar­kus­sens co­me­ba­ck.

» Det vi­ser jo ba­re, hvem folk ger­ne vil se på. Jeg tror, der er man­ge, der glæ­der sig til, at jeg er tilbage i bok­se­rin­gen, « ho­ve­re­de Ru­dy Mar­kus­sen, mens Pa­tri­ck Ni­el­sen af­vi­ste, at rol­len som op­var­mer for ri­va­len gik ham på.

» Det er fint nok. Jeg har bok­set man­ge gan­ge som ho­ved­navn. Det er rart, at al fo­kus ik­ke er på mig, og an­dre får lov til at ha­ve det. Det ge­ne­rer mig ik­ke, « sag­de han.

Men helt ær­ligt, så er det at væ­re ho­ved­navn vel det, som I bok­se­re kæm­per for at op­nå?

» Ja, det gør vi og­så. Vi le­ver for, at folk skal læg­ge mær­ke til os. Men en­gang i mel­lem er det me­get rart, at an­dre får pres­set på sig. Som bok­ser kan du ik­ke al­tid for­ven­te at væ­re ho­ved­navn, « for­kla­re­de Pa­tri­ck Ni­el­sen og ind­s­kød, at han ik­ke vid­ste, om han gad at bli­ve hæn­gen­de i hal­len for at se Ru­dy Mar­kus­sens kamp mod Ra­ma­zi Go­gi­chas­hvi­li ( 19- 6- 2, 9 KO) lør­dag af­ten.

Pres­se­mø­de med Ru­dy Mar­kus­sen ( th.) og Pa­tri­ck Ni­el­sen ( tv.) for­ud for bok­sestæv­ne i Fre­de­riks­havn i we­e­ken­den. I mid­ten Nis­se Sau­er­land. Når de to bok­se­re ik­ke sva­re­de på spørgs­mål, hav­de de travlt med at rul­le med øj­ne­ne og sig­na­le­re, at den an­den er en kom­plet idi­ot. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Pa­tri­ck Ni­el­sen med den ga­ve han hav­de med til sin mod­stan­der - et bil­le­de af Ru­dy Mar­kus­sen til tæl­ling.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen blev mands­op­dæk­ket af to bre­de ty­per ( stå­en­de), der stod klar til at gri­be ind, hvis der op­stod tu­mult. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.